Технології використання засобів фізичної підготовки борців вільного стилю у підлітковому віці

dc.contributor.authorДанько Григорій Володимировичuk_UA
dc.contributor.authorЛаврентьєв Олександр Миколайовичuk_UA
dc.contributor.authorДанько Тарас Григоровичuk_UA
dc.contributor.authorКрупеня Світлана Василівнаuk_UA
dc.contributor.authorЖиволович Світлана Анатоліївнаuk_UA
dc.contributor.authorDanko Hryhorii Volodymyrovychen_EN
dc.contributor.authorLavrentiev Oleksandr Mykolaiovychen_EN
dc.contributor.authorDanko Taras Hryhorovychen_EN
dc.contributor.authorKrupenya Svitlana Vasylivnaen_EN
dc.contributor.authorZhyvollovych Svitlana Anatoliivnaen_EN
dc.date.accessioned2024-03-05T07:53:35Z
dc.date.available2024-03-05T07:53:35Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ даній статті розглядаються питання, які направлені на розвиток вільної боротьби та специфіки розвитку на підліткового віку. Що переважно залежить від однієї з найважливіших біологічних чинників – статевого дозрівання, початок якого посідає вік 12-13 років. Фізичне виховання та спортивне тренування є спеціалізованими формами управління розвитком фізичних, психічних здібностей і властивостей людини за допомогою освоєння культури рухової діяльності. Зміст, сформульовані цілі, завдання, засоби, методи та педагогічні технології, що застосовуються у навчально-тренувальному процесі, повинні бути підібрані відповідно до віку та рівня підготовки спортсменів. Спеціальна фізична підготовка спрямована створення спеціального фундаменту, який буде необхідний ефективного виконання великих тренувальних обсягів, вкладених у розвиток спеціальних рухових якостей, необхідних у конкретному виді спорту. Нині високі спортивні результати значною мірою залежить від рівня фізичної підготовленості, тих котрі займаються, а головну роль цьому процесі відводиться своєчасної спеціалізації у тому чи іншого області рухів. This article examines issues aimed at the development of free wrestling and the specifics of development at the teenage age. Which mainly depends on one of the most important biological factors - puberty, which begins at the age of 12-13 years. The process of puberty is accompanied by significant changes in the activity of all physiological systems, primarily the central nervous system. The initiator of puberty is the hypothalamus, which forms a single hypothalamic-pituitary system with the pituitary gland. They are not only the most important structure of the regular system of the brain, which is responsible for higher nervous and mental processes occurring in the human body, but are also the center of neuroendocrine regulation of physiological systems that ensure homeostasis. A sharp increase in the activity of the hypothalamus at the initial stage of puberty causes drastic changes in the functioning of all body systems. Physical education and sports training are specialized forms of managing the development of a person's physical, mental abilities and properties through the development of the culture of motor activity. The content, formulated goals, tasks, tools, methods and pedagogical technologies used in the educational and training process should be selected in accordance with the age and level of training of athletes. Special physical training is aimed at creating a special foundation, which will be necessary for effective performance of large training volumes invested in the development of special movement qualities required in a specific sport. Today, high sports results largely depend on the level of physical fitness of those who practice, and the main role in this process is given to timely specialization in one or another area of movements
dc.identifier.citationТехнології використання засобів фізичної підготовки борців вільного стилю у підлітковому віці / Г. В. Данько, О. М. Лаврентьєв, Т. Г. Данько, С. В. Крупеня, С. А. Живолович // Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. – Випуск 1 (173) 24. – С. 54–60.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1511
dc.language.isouk_UA
dc.publisherНауковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. - Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова
dc.relation.ispartofseries15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт); Випуск 1 (173) 24.
dc.relation.isreferencedby1. Данько Г.П., Лаврентьєв О.М, Данько Т.Г., Крупеня С.В., Живолович С.А. Педагогічні умови формування спортивної майстерності юних спортсменів з вільної боротьби. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2022. Випуск11 (157) 22.С.62-67. 2. Жерновнікова Я.В. Огляд комп’ютерних програм, розроблених на кафедрі інформатики та біомеханіки ХДАФК // Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: збірник наукових праць. Харків : ХДАФК, 2018. Випуск 2. С. 39  42. - Режим доступу: http://journals.uran.ua/itfcs/article/view/132490. 3. Малинський І.Й., Сергієнко Ю.П., Гулай В.С., Лаврентьєв О.М. Вдосконалення рівня фізичної підготовленості різних груп населення. Науковий Часопис серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт / випуск 12 (39) – Київ: видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – С 84-90. 4. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – Киев, Олимпийская литература. 2004. - 806 с. – (Общая теория и ее практические приложения). 5. Руденко В.В. Педагогічні умови формування спортивної майстерності юних борців вільного стилю / ІІ Молодіжний податковий конгрес [Електронне видання]: збірник матеріалів (м. Ірпінь, 26 листопада 2021 р.). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. – C.1608-1614. – PDF-формат; мережеве видання; інституційний репозитарій. 6. Синиговец С.В., Синиговец И.В., Синиговнц В.И., Пильтяй С.В. Совершенствование вестибулярной устойчивости в процессе технической подготовки борцов на этапе предварительной базовой подготовки. Вісник Чернігівського Національного Педагогічного Університету ім. Т.Г. Шевченка Вип. 147 Т.2 [Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт]. – Чернігів, ЧДПУ, 2017. – С. 249-254. 7. Теорія i методика фізичного виховання: підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання i спорту: у 2 т. / [Т.Ю. Круцевич, Н.В. Пангелова, О.Д. Кривчикова та ін.; за ред. Т.Ю. Круцевич]. - [3-те вид., без змін]. - К.: Національний університет фізичного виховання i спорту України, вид-во «Олімп. л-ра», 2018. - Т. 1. Загальні основи теорії i методики фізичного виховання. - 384 с. 8. Teopiя i методика фізичного виховання: підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання i спорту: у 2 т. / [Т.Ю. Круцевич, Н.В. Пангелова, О.Д. Кривчикова та ін.; за ред. Т.Ю. Круцевич]. - [3-те вид., без змін]. - К.: Національний університет фізичного виховання i спорту України, вид-во «Олімп. л-ра», 2018. - Т. 2. Методика фізичного виховання різних груп населення. - 448 с.
dc.subjectвільна боротьба, загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка, підлітковий вік, педагогічні технології, психічні здібності, початковий етап, фізичні якості.uk_UA
dc.subjectfreestyle wrestling, general physical training, special physical training, adolescence, pedagogical technologies, mental abilities, initial stage, physical qualities.en_EN
dc.titleТехнології використання засобів фізичної підготовки борців вільного стилю у підлітковому віці
dc.title.alternativeТechnologies of use of physical training means of freestyle wrestlers in adolescent age
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2024_IR_1022.pdf
Розмір:
2.17 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання