Організаційні основи дій приватних детективів під час надання допомоги в розшуковій діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Держава та регіони
Анотація
Стаття присвячена аналізу теоретичних аспектів і законодавчого регулювання організаційних основ дій приватних детективів під час надання допомоги в розшуковій діяльності. В українському законодавстві є прогалина в цьому питанні, адже не прийнятий Закон «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» не визначив правовий статус фізичної особи, що здійснює приватну детективну діяльність (приватного детектива); особливі підстави й умови ліцензування відповідної діяльності; порядок утворення та статутні вимоги до юридичних осіб, які спеціалізуються на приватній детективній діяльності. Досліджено, що в умовах реформування законодавства України та переходу на європейські та найкращі світові стандарти в сфері захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні зростає попит на охоронні та детективні послуги, а це породжує необхідність розвитку вітчизняної приватної охоронної та детективної діяльності з неухильним дотриманням принципів верховенства права, законності, прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, збереженням професійної таємниці, конфіденційності, взаємодією з правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами. Відзначається, що, не закріпивши права приватного детектива, законодавець обмежив його у свободі вибору і методах діяльності, а також не передбачив, яким чином повинні бути оцінені та процесуально закріплені отримані відомості і зібрані докази. Аналізу цієї та інших проблем різного характеру, пов’язаних зі збиранням і використанням речових доказів особою, що здійснює приватну детективну діяльність, приділено увагу в нашій статті. Висвітлено обставини, які змушують осіб звертатися по допомогу у приватні структури, де з ними буде укладено конкретний договір, а не до державних правоохоронних органів (де діють застарілі механізми та корупційні схеми вирішення питань). Запропоновано для подальшого якісного розвитку, крім законодавчого врегулювання самої діяльності детективів, врегулювати належним чином систему навчання та взаємодії з державними правоохоронними органами. Article is devoted to analysis theoretical aspects and legislative regulation of organizational foundations of actions private’s detectives during provision of assistance in search activities. Ther’s gap in Ukrainian legislation on this issue, because the Law “On Private Detective (Investigative) Activity” wasn’t adopted; it didn’t define legal status of private individual carrying out private detective activity (private detective); special grounds and conditions of licensing’s respective activity; order’s formation and statutory requirements for legal entities specializing in private detective activity. Researched that in conditions of reforming legislation Ukraine and transition to European and best world standards in field of protection human citizen’s rights and freedoms in Ukraine demand for security and detective services is increasing, which in turn raises need for development of domestic private security and detective activities. At same time, principles of rule’s law, legality, observance of rights, freedoms and legitimate interests of individuals and legal entities, preservation professional’s secrecy, confidentiality, interaction with law enforcement bodies, state authorities and local self-government, enterprises, institutions, organizations and citizens are strictly adhering to. It’s noted that, without securing rights of private detective, legislator limited it in choice’s freedom and activity’s methods, and also didn’t foresee how information obtained and evidence collected should be evaluated and procedurally confirmed. Analysis of this and other problems nature’s various, related to collection and use evidence’s material by person engaged in private detective activity, has been given attention in this article. Circumstances that are attracting individuals to seek help from private structures, where they will be concluded with specific contract, will be addressed, and not to state law enforcement agencies (where outdated mechanisms and corrupt schemes of resolving issues exist). It’s proposed further develop qualitative development in addition to legislative regulation activities of detectives, to properly regulate training’s system and interaction with state law enforcement agencies.
Опис
Ключові слова
приватна детективна (розшукова) діяльність, приватний детектив, детективна діяльність, детективні структури, private detective (search) activity, private detective, detective activity, detective structures.
Бібліографічний опис
Параниця С. П. Організаційні основи дій приватних детективів під час надання допомоги в розшуковій діяльності [Електронний ресурс] / С. П. Параниця, О. І. Польгун // Держава та регіони. Серія : Право. – 2019. – № 3(65). – С. 185-190. – Режим доступу : http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/3_2019/32.pdf
Зібрання