Аналіз показників фінансової безпеки страхового ринку України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Херсонського державного університету
Анотація
Стаття присвячена дослідженню сучасного стану фінансової безпеки страхового ринку. Проведено аналіз основних індикаторів стану фінансової безпеки страхового ринку України згідно діючої нормативної методики. Обґрунтовано необхідність обрахунку додаткових показників фінансової безпеки страхового ринку, серед яких: щільність страхування, частка довгострокового страхування в загальному обсязі зібраних страхових премій, рівень страхових виплат та частка премій, що належать перестраховикам - нерезидентам. Проаналізовано значення індикаторів фінансової безпеки страхового ринку. Виявлено відхилення показників від їх нормативних значень та значне відставання від аналогічних показників серед зарубіжних країн. Аналіз індикаторів фінансової безпеки страхового ринку України за 2012-2017 рр. дав змогу констатувати низький рівень фінансової безпеки страхового ринку України. The article is devoted to the analysis of the current state of the financial security on the insurance market. Analysis of the basic indicators of financial security on insurance market was performed according to the current normative methodology. We substantiated the need to count some additional indicators of financial security on insurance market among which are the insurance density, the long-term to total insurance income ratio, the level of insurance payments and insurance premiums that are transferred to non-resident reinsurers. Also we’ve analyzed the importance of financial security indicators on insurance market and found the deviation of indicators from their nominal and considerable lagging from foreign analogs. The analysis of financial security indicators on insurance market in Ukraine in period 2012-2017 allowed us to state the low level of financial security on insurance market in Ukraine.
Опис
Ключові слова
страховий ринок, фінансова безпека, рівень проникнення страхування, показники щільності страхування, показник рівня страхових виплат., insurance market, financial security, level of insurance penetration, index of insurance density, level of insurance payments.
Бібліографічний опис
Богріновцева Л. М. Аналіз показників фінансової безпеки страхового ринку України / Л. М. Богріновцева, Ю. Ю. Вергелюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2018. – Вип. 31. – С. 174–178.
Зібрання