Оцінка конкурентоспроможності України на світовому ринку послуг

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В роботі розглянуто теоретичні засади ті методології забезпечення конкурентоспроможності країн на світовому ринку послуг, розкрито сутність та зміст міжнародної конкурентоспроможності національних економік та проведено дослідження методологій забезпечення конкурентоспроможності країни нв світових ринках. Проаналізовано стан, динаміку та структуру міжнародної конкурентоспроможності України на світовому ринку послуг, сучасний стан та основні тенденції розвитку світового ринку послуг, оцінено конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на світовому ринку послуг. Завдяки проведеній роботі визначено проблеми і перспективи покращення конкурентоспроможності України на світовому ринку послуг. The paper examines the theoretical foundations and methodologies of ensuring the competitiveness of countries in the world market of services, reveals the essence and content of the international competitiveness of national economies, and conducts a study of the methodologies of ensuring the competitiveness of the country in world markets. The state, dynamics, and structure of Ukraine's international competitiveness on the global services market, the current state and main trends in the development of the global services market, and the competitiveness of domestic enterprises on the global services market were analyzed. Thanks to the work carried out, the problems and prospects for improving Ukraine's competitiveness on the global services market have been determined.
Опис
Ключові слова
конкурентоспроможність, світовий ринок послуг, competitiveness, world services market
Бібліографічний опис
Швець Д. С. Оцінка конкурентоспроможності України на світовому ринку послуг : кваліфікаційна робота / Д. С. Швець ; наук. кер. О. В. Коляда ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 67 с.