Вплив асиметрії інформації на цінові механізми ринку цінних паперів і ризик розвитку криз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Проблеми економіки
Анотація
Виявлено, що основними причинами інформаційної асиметрії на ринку цінних паперів є висока вартість інформації, складність її отримання, обмеженість доступу до неї та відсутність гарантії достовірності такої інформації. Поглиблення інформаційної асиметрії на ринку цінних паперів відбувається за рахунок діяльності рейтингових агенцій, поведінка яких часто може розглядатися як опортуністична. Фінансове посередництво як ефективний інститут фінансового ринку може зменшити глибину інформаційної асиметрії та сприяти укладенню ефективних угод на ринку цінних паперів. Поглиблення інформаційної асиметрії спричиняє виникнення інформаційних дисбалансів, які за тривалого розбалансування трансформуються в інформаційні провали. На ринку цінних паперів інформаційні провали, які успішно використовуються невеликою кількістю учасників ринку цінних паперів, можуть призводити до виникнення фінансових дисбалансів, поглиблення яких є однією з причин формування і поширення кризових явищ у фінансовій системі. Це потребує розвитку нових регуляторних механізмів, здатних обмежити негативний вплив асиметрії інформації на розвиток як ринку цінних паперів, так і розвиток фінансового ринку та національної економки в цілому. The influence of information asymmetry on efficiency of operations in the securities market and generating risks of financial crises has been considered. It has been revealed that the main reasons of the information asymmetry in the securities market is the high cost of information, complexity of its receipt, limited access to it and lack of guarantee of the information reliability. The deepening of the information asymmetry in the securities market occurs at the expense of the activities of rating agencies, which behavior can often be seen as opportunistic. Financial intermediation as an effective financial market institution can change the depth of information asymmetry and contribute to concluding effective transactions in the securities market.The deepening of information asymmetry contributes to information imbalances,which in long-term development are transformed into information gaps. Information gaps successfully used by a small number of participants of the securities market can result in financial imbalances, which deepening is one of the causes for emergence of crises. This requires the development of new regulatory mechanisms able to limit the negative impact of information asymmetry on the development both of the securities market and financial market and the national economy as a whole.
Опис
Ключові слова
ринок цінних паперів, асиметрія інформації, фінансова криза, інформаційні дисбаланси, ризик безвідповідальності., securities market, information asymmetry, financial crisis, information imbalances, risk of irresponsibility.
Бібліографічний опис
Мацелюх Н. П. Вплив асиметрії інформації на цінові механізми ринку цінних паперів і ризик розвитку криз / Н. П. Мацелюх // Проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 273– 278.
Зібрання