Державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання енергетичної галузі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в узагальненні та поєднанні теоретичних знань і практичних навичок щодо реалізації методики та організації державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання енергетичної галузі на практиці та наданні пропозицій, щодо їх удосконалення. Завданнями роботи є: ознайомитись з сутністю та концептуальними основами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання енергетичної галузі у вітчизняних та іноземних наукових дослідженнях; розібрати загальну економічну характеристику діяльності Державного підприємства «Торецьквугілля»; дослідити планування та організацію державного фінансового аудиту діяльності ДП «Торецьквугілля»; проаналізувати методику державного фінансового аудиту Державного підприємства «Торецьквугілля» та реалізацію його результатів; запропонувати напрями вдосконалення методики та організації державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання енергетичної галузі. Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методичних та практичних питань з державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання енергетичної галузі. Об’єктом дослідження є процес здійснення державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання енергетичної галузі. Базою дослідження є Державне підприємство «Торецьквугілля». За результатами дослідження сформульовані висновки та напрями вдосконалення методики та організації державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання енергетичної галузі. Одержані результати можуть бути використані центральними органами виконавчої влади з метою вдосконалення методики та організації державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання енергетичної галузі. The purpose of the work is to generalize and combine theoretical knowledge and practical skills regarding the implementation of the methodology and organization of the state financial audit of energy industry entities in practice and providing suggestions for their improvement. The tasks of the work are: to get acquainted with the essence and conceptual foundations of the state financial audit of the activities of economic entities in the energy industry in domestic and foreign scientific research; analyze the general economic characteristics of the activity of the SE «Toretskvugilya»; to investigate the planning and organization of the state financial audit of the activity of SE «Toretskvugilya»; to analyze the methodology of the state financial audit of the SE «Toretskvugilya» and the implementation of its results; to propose ways of improving the methodology and organization of the state financial audit of the energy sector business entities. The subject of the study is a set of theoretical, methodological and practical issues related to the state financial audit of entities in the energy industry. The object of the study is the process of state financial audit of entities in the energy industry. The basis of the research is the State Enterprise «Toretskvugilya». Based on the results of the study, conclusions and directions for improving the methodology and organization of the state financial audit of the energy sector business entities were formulated. The obtained results can be used by the central bodies of the executive power in order to improve the methodology and organization of the state financial audit of the activities of economic entities in the energy industry.
Опис
Ключові слова
державний фінансовий аудит, державний фінансовий контроль, аудиторський звіт, суб’єкт господарювання енергетичної галузі, підприємство, state financial audit, state financial control, audit report, energy industry entity, enterprise.
Бібліографічний опис
Буличов О. С. Державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання енергетичної галузі : кваліфікаційна робота / О. С. Буличов ; наук. кер. О. Г. Рябчук ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 51 с.