Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку

Анотація
Монографія надає системне уявлення про сутність та атрибути підприємництва і сприяє формуванню підприємницького світогляду. Послідовно розглядаються теорія підприємництва та історія його становлення в Україні, типи і характеристики підприємницьких структур. Досліджуються та аналізуються особливості, базові принципи та чинники розвитку сталого та соціального підприємництва. Виділяються глобальні чинники та індикатори формування, актуальні фінансові аспекти функціонування сучасного підприємництва. Детально досліджуються проблеми і обмеження розвитку державного, інноваційного та деструктивного підприємництва. Для вчених-економістів з питань підприємництва, викладачів і студентів економічних спеціальностей закладів вищої світи, практичних підприємців. The monograph is on a systematic manifestation of the daily life and attributes of the right and the way the form of the right. The theory of construction and construction in Ukraine, the characteristics and characteristics of construction structures, are examined one after another. To come back and analyze particularities, the basic principle and the officials of the development of the old and social pidprimnitstva. There are global officials and indicators of the form, relevant financial aspects of the function of the current standard. Details of the problem and obmezhdennya development of the sovereign, innovative and destructive business. For general economics, meals, students and students of special specialties, mortgages, practical and practical ones.
Опис
Ключові слова
підприємництво, підприємницька діяльність, соціальне підприємництво, перспективи розвитку., entrepreneurship, entrepreneurship, social entrepreneurship, development prospects.
Бібліографічний опис
Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку : монографія / [Пашко П. В., Лазебник Л. Л., Кіндзерський Ю. В. та ін.] ; за ред. П. В. Пашка, Л. Л. Лазебника ; Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2019. – 476 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 133).
Зібрання