Екологічне право

Анотація
У навчальному посібнику висвітлюються основні питання екологічного права та обов’язки громадян, розглядаються особливості права власності на природні ресурси та права природокористування, системи органів і функцій управління у галузі охорони навколишнього природного середовища, економіко-правового механізму, юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства та висвітлюються особливості, притаманні окремим видам права природокористування, відтворення природних ресурсів та охорони довкілля, а саме: правовому регулюванню використання та охорони земель, надр, водних ресурсів, рослинного і тваринного світу, атмосферного повітря. Розглядаються питання користування природно-заповідним фондом України, правового регулювання охорони курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних зон, а також правового забезпечення запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям та їх ліквідації. За своєю структурою та змістом відповідає вибірковій навчальній дисципліні «Екологічне право». Розрахований на викладачів, аспірантів і студентів вищих закладів освіти, усіх, кого цікавлять питання правового регулювання земельних відносин. The textbook highlights the main issues of environmental law and responsibilities of citizens, considers the features of ownership of natural resources and natural rights, management systems and functions in the field of environmental protection, economic and legal mechanism, legal liability for violations of environmental legislation and highlights features inherent in certain types of natural rights, reproduction of natural resources and environmental protection, namely: legal regulation of use and protection of land, subsoil, water resources, flora and fauna, air. The issues of using the nature reserve fund of Ukraine, legal regulation of protection of resort, medical and recreational areas, as well as legal support for the prevention of environmental emergencies and their elimination are considered. In its structure and content it corresponds to the elective discipline "Environmental Law". Designed for teachers, graduate students and students of higher education, all who are interested in the legal regulation of land relations.
Опис
Ключові слова
екологічне право, екологічна політика, екологічні права та обов`язки., environmental law, environmental policy, environmental rights and responsibilities.
Бібліографічний опис
Боднарчук О. Г. Екологічне право : навч. посіб. / О. Г. Боднарчук, О. І Боднарчук, П. Р. Левчук // Ун-т держ. фіскальної служби України – Ірпінь, 2021. – 458 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 103).