Економічна інформатика

Анотація
Навчальний посібник призначений для підготовки першого бакалаврського рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальностей 051 «Економіка» та 07 «Управління та адміністрування» для спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання з дисципліни «Економічна інформатика». Відповідно до робочої програми викладено основи економічної інформатики та інформаційних процесів, технологій роботи із структурованими документами, сховищами та базами даних, можливості використання комп‘ютерних технологій у фаховій діяльності, технології розробки програмних додатків та перспективи розвитку інформатики та інформаційних систем і технологій. Містить курс лекцій, контрольні запитання, тестові завдання для самоперевірки та глосарій. Рекомендований студентам економічних спеціальностей та викладачам економічних закладів вищої освіти, спеціалістам-практикам, які займаються проблемами використання ІТ-технологій в економіці. The study guide is intended for the preparation of the first bachelor's level of higher education in the field of knowledge 05 "Social and behavioral sciences" specialties 051 "Economics" and 07 "Management and administration" for specialties: 071 "Accounting and taxation", 072 "Finance, banking and insurance" , 076 "Entrepreneurship, trade and exchange activity" of full-time and part-time education in the discipline "Economic Informatics". In accordance with the work program, the basics of economic informatics and information processes, technologies for working with structured documents, repositories and databases, possibilities of using computer technologies in professional activities, technologies for developing software applications and prospects for the development of informatics and information systems and technologies are outlined. Contains a course of lectures, review questions, self-assessment tests and a glossary. Recommended for students of economic specialties and teachers of economic institutions of higher education, practitioners who deal with the problems of using IT technologies in the economy.
Опис
Ключові слова
економічна інформатика, цифрова економіка, інформатизація суспільства, інформаційні процеси, бізнес-процеси, бази даних, програмування, economic informatics, digital economy, informatization of society, information processes, business processes, databases, programming
Бібліографічний опис
Економічна інформатика : курс лекцій [Електронний документ] / О. В. Гладченко, В. О. Ніжегородцев, В. А. Одинець, О. В. Поденежко, Т. В. Ратушняк ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 430 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 83).