Кримінально-правова охорона таємниці кореспонденції іноземних держав: порівняльний аналіз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київський часопис права
Анотація
У статті авторами досліджено особливості кримінально-правової охорони таємниці кореспонденції в іноземних країнах і структуру їхнього кримінального законодавства. У роботі досліджено кримінальне законодавство і конституційні норми, які захищають і гарантують таємницю кореспонденції таких країн, як Польща, Франція, Німеччина, Грузія, Швейцарія, Швеція, Іспанія, Туреччина. Авторами проведено порівняльний аналіз законодавства цих держав з українським кримінальним правом. У роботі детально про-аналізовано досвід Польщі в цій сфері, проведено ретельний аналіз польського кримінального законодавства, його структури, складу правопорушень, які передбачають порушення таємниці кореспонденції, тощо. У статті автори також проаналізували думки польських науковців щодо цього питання. Докладно досліджено і кримінальне законодавство Франції та Німеччини. Досліджуючи кримінальне законодавство Франції, автори приділили значну увагу структурним особливостям Кримінального кодексу Франції, а також проблемам, які виникають під час кваліфікації таких діянь. Досить детально проаналізовано відмінності кримінально-правової охорони права на таємницю кореспонденції Федеративної Республіки Німеччини. Авторами про-ведено ретельне дослідження складу правопорушень, яке передбачає порушення таємниці кореспонденції згідно із Кримінальним кодексом цієї країни. Під час такого аналізу виявлено переваги та недоліки кримінальних норм цих держав. Значна увага у цьому дослідженні присвячувалася порівнянню українських норм кримінального права із нормами таких країн, як Грузія, Швейцарія, Швеція, Іспанія, Туреччина. Ці країни показали найвищий рівень захисту права людини на таємницю телефонних розмов, листування і спілкування. Це пояснюється тим, що швейцарське кримінальне законодавство є одним із найдосконаліших у Європі. Кримінально-правові норми Швеції та Іспанії найповніше захищають право людини на таємницю кореспонденції. У цих країнах вони охоплюють найважливіші сфери життя особи, а шведське законодавство ще й захищає її від посягань з боку державних органів. Унікальність законодавства Туреччини полягає в тому, що Кримінальний кодекс цієї країни дозволяє юридичним особам самостійно вибирати заходи із їхньої безпеки та самостійно регулювати таку діяльність. Наприкінці дослідження автори роблять висновок, що досвід цих держав є найоптимальнішим для запровадження в Україні, тому потребує більш детального опрацювання. In the article the authors investigated the peculiarities of criminal law protection of secrecy of correspondence in foreign countries and the structure of their criminal law. The study examines criminal law and constitutional norms that protect and guarantee the secrecy of correspondence of countries such as Poland, France, Germany, Georgia, Switzerland, Sweden, Spain and Turkey. The authors conducted a comparative analysis of the legislation of these states with Ukrainian criminal law. The article analyzed in detail the experience of Poland in this area, conducted a thorough analysis of Polish criminal law, its structure, the composition of offenses involving violations of the secrecy of correspondence, and more. In the article, the authors also analyzed the views of Polish scholars on this issue. The criminal legislation of France and Germany was also studied in detail. Examining the criminal law of France, the authors paid considerable attention to the structural features of the French Criminal Code, as well as problems that arise during the qualification of such acts. The differences between the criminal law protection of the right to secrecy of correspondence of the Federal Republic of Germany were analyzed in detail. The authors conducted a thorough study of the offenses that violate the secrecy of correspondence under the Criminal Code of this country. Such an analysis revealed the advantages and disadvantages of the criminal norms of these states. Considerable attention in this study was paid to the comparison of Ukrainian criminal law with the norms of countries such as Georgia, Switzerland, Sweden, Spain and Turkey. These countries have shown the highest level of protection of the human right to secrecy of telephone conversations, correspondence and communication. This is due to the fact that Swiss criminal law is one of the most advanced in Europe. The criminal law of Sweden and Spain most fully protect the human right to secrecy of correspondence. In these countries, they cover the most important areas of a person's life, and Swedish law also protects him from encroachment by public authorities. The uniqueness of Turkish law is that the Criminal Code of this country allows legal entities to choose their own security measures and independently regulate such activities. At the end of the study, the authors conclude that the experience of these countries is the best for implementation in Ukraine, so it needs more detailed study.
Опис
Ключові слова
право людини на таємницю кореспонденції, кримінально-правова охорона, кримінально-правова норма, кримінальне законодавство, захист права на таємницю кореспонденції., The human right to secrecy of correspondence, criminal law protection, criminal law, criminal norm, protection of the right to secrecy of correspondence
Бібліографічний опис
Лугіна Н. А. Кримінально-правова охорона таємниці кореспонденції іноземних держав: порівняльний аналіз / Н. А. Лугіна, М. О. Довга // Київський часопис права. – 2021. – № 4. – С. 258–264.
Зібрання