Актуальні питання фінансового права: матеріали міжвузівської науково-практичної студентської інтернет-конференції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У збірнику матеріалів наукової конференції розглядаються дискусійні питання теорії фінансового права України; концептуальні засади розвитку норм та правових інститутів фінансового права; бюджетне, податкове та банківське законодавство України: стан, проблеми та перспективи; ринок фінансових послуг як предмет фінансово-правового регулювання; напрямки та сучасні тенденції розвитку митної політики та митного права України; розвиток валютного права та валютного законодавства України. The collection of materials of the scientific conference discusses the issues of the theory of financial law of Ukraine; conceptual basis of development of norms and legal institutes of financial law; budgetary, tax and banking legislation of Ukraine: state, problems and prospects; financial services market as a subject of financial and legal regulation; directions and current trends in the development of customs policy and customs law of Ukraine; development of currency law and currency legislation of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Фінансове право; фінансовий контроль; бюджетне, податкове, банківське та валютне законодавство; ринок фінансових послуг; митне право., Finance law; financial control; budgetary, tax, banking and currency legislation; financial services market; customs law.
Бібліографічний опис
Актуальні питання фінансового права : зб. тез міжвузівської наук.-практ. студентської Інтернет-конф., 27 лютого 2019 р. / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України[та ін.]. – Ірпінь, 2019. – 301 с.