Організація податкового консультування

Анотація
Навчальний посібник ознайомлює читачів з організацією податкового консультування. У посібнику зроблений акцент на особливостях організації роботи з надання податкових консультацій органами ДПС України, Міністерством фінансів України, суб’єктами незалежного податкового консультування (аудиторськими, консалтинговими, юридичними фірмами; фізичними особами – підприємцями, фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність) та внутрішніми податковими консультантами. Навчальний посібник орієнтовано на усвідомлене сприймання нагальної суспільної корисності податків, чому сприяє комплексне засвоєння студентами та іншими зацікавленими користувачами знань з організації податкового консультування в Україні та зарубіжних країнах. Автори сподіваються, що навчальний посібник дасть поштовх для самостійних роздумів і порівнянь, чому сприяють тестові завдання і контрольні питання. Рекомендовано для студентів усіх економічних спеціальностей закладів вищої освіти, магістрів, аспірантів, викладачів, працівників державних установ та організацій, хто виявляє інтерес до теорії та практики податкового консультування. The study guide introduces readers to the organization of tax consulting. The manual focuses on the peculiarities of the organization of work on providing tax consultations by the DPS of Ukraine, the Ministry of Finance of Ukraine, subjects of independent tax consulting (auditing, consulting, law firms; natural persons – entrepreneurs, natural persons conducting independent professional activities) and internal tax consultants. The study guide is focused on the conscious perception of the urgent social usefulness of taxes, which is facilitated by the comprehensive assimilation of knowledge by students and other interested users on the organization of tax consulting in Ukraine and foreign countries. The authors hope that the study guide will give an impetus to independent thinking and comparisons, which is facilitated by test tasks and control questions. It is recommended for students of all economic specialties of higher education institutions, masters, postgraduates, teachers, employees of state institutions and organizations, who are interested in the theory and practice of tax consulting.
Опис
Ключові слова
податкове консультування, Державна податкова служба, Міністерство фінансів України, Асоціація платників податків України, tax consulting, State Tax Service, Ministry of Finance of Ukraine, Association of Taxpayers of Ukraine
Бібліографічний опис
Організація податкового консультування : навч. посіб. [Електронне видання] / В. Л. Андрущенко, О. М. Герасименко, О. С. Іванишина [та ін.] ; Державний податковий університет. – Ірпінь : ДПУ, 2022. – 288 с.