Картографія та орієнтування

Анотація
Навчальний посібник «Картографія та орієнтування» призначений для підготовки фахівців у галузі правоохоронної діяльності та спрямований на те, щоб надати здобувачам вищої освіти технологічні знання теоретичних основ картографування та застосування здобутих знань, набутих умінь і навичок на практиці. Користуючись навчальним посібником, студенти отримають теоретичні знання та набудуть практичні навички із традиційного й сучасного орієнтування на місцевості за допомогою новітніх технічних засобів (навігаторів) та без них, вмітимуть здійснювати підбір номенклатури карт заданого району, оформлювати заявку на отримання необхідної номенклатури карт, готувати карту до роботи, визначати координати свого місцезнаходження та місцевих предметів, визначати кути напрямків за компасом і картою, абсолютні та відносні висоти, поля невидимості, крутизну схилів, відстані на карті та на місцевості, читати карти і складати плани та схеми місцевості й місця події. The training manual "Cartography and Orientation" is intended for the training of specialists in the field of law enforcement and is aimed at providing students with higher education with technological knowledge of the theoretical foundations of mapping and the application of acquired knowledge, skills and abilities in practice. Using the study guide, students will acquire theoretical knowledge and acquire practical skills in traditional and modern orientation in the area with the help of the latest technical means (navigators) and without them, will be able to select the nomenclature of maps of the given area, make an application for obtaining the necessary nomenclature of maps, prepare a map for work, determine the coordinates of one's location and local objects, determine the angles of directions according to the compass and map, absolute and relative heights, fields of invisibility, the steepness of slopes, distances on the map and on the ground, read maps and draw up plans and diagrams of the area and the scene of the event.
Опис
Ключові слова
картографія, топографія, геодезія, рельєф місцевості, правоохоронна діяльність, військова топографія, збройні сили україни, державна влада, cartography, topography, geodesy, terrain relief, law enforcement activities, military topography, armed forces of ukraine, state power
Бібліографічний опис
Картографія та орієнтування : навч. посіб. [Електронний документ] / С. П. Параниця, С. М. Бадьора, А. М. Лисеюк ; Державний податковий університет. – Ірпінь : ДПУ, 2023. – 170 с.