Трудове право України

Анотація
Навчальний посібник підготовлений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Трудове право України». У ньому висвітлюються основні питання трудового права: визначається місце трудового права у системі галузей права, розкриваються його предмет, метод, функції, система, принципи, джерела, суб’єкти. Значна увага приділяється питанням соціального партнерства, а також правової організації зайнятості та працевлаштування. Розкривається сутність основних інститутів трудового права: трудового договору; робочого часу та часу відпочинку; оплати праці; трудової дисципліни; матеріальної відповідальності сторін трудових відносин; охорони праці; нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю; процедури врегулювання трудових спорів. Розрахований на викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти і усіх, хто цікавиться питаннями трудового права. The study guide was prepared in accordance with the work program of the study discipline "Labor Law of Ukraine". It highlights the main issues of labor law: the place of labor law in the system of legal branches is determined, its subject, method, functions, system, principles, sources, subjects are disclosed. Considerable attention is paid to issues of social partnership, as well as the legal organization of employment and employment. The essence of the main institutions of labor law is revealed: the labor contract; working time and rest time; wages; labor discipline; material responsibility of parties to labor relations; labor protection; supervision and control over compliance with labor legislation; labor dispute resolution procedures. Designed for teachers, graduate students, students of higher education institutions and anyone interested in labor law issues.
Опис
Ключові слова
трудове право, трудовий договір, labor law, labor contract
Бібліографічний опис
Боднарчук О. Г. Трудове право України : навч. посіб. [Електронний документ] / О. Г. Боднарчук, К. М. Васьківська, П. Р. Левчук ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 572 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 89).