Зарубіжний досвід податкового регулювання соціально-економічних процесів та можливості його використання в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Світ фінансів
Анотація
В статті представлено дослідження зарубіжного досвіду податкового регулювання соціально-економічних процесів. Показано, що країни-члени ЄС застосовують регулюючий податковий інструментарій, керуючись гармонізованими принципами та принципами фіскальної солідарності. В європейських країнах є допустимим надання звільнень від ПДВ без відшкодування податкового кредиту. Доведено, що невирішеність проблеми гармонізації системи прибуткового оподаткування юридичних осіб не означає відсутність можливостей запозичення досвіду податкового регулювання окремих країн. Зазначено, що більшість країн, які диференціюють ставки податку, залежно від величини прибутку, користуються при цьому прогресивною шкалою. В Європі спостерігається тенденція соціалізації оподаткування через введення системи “сімейного” оподаткування доходів фізичних осіб на основі диференціації платників податків за сімейним станом та їх фактичною платоспроможністю. The article presents a study of foreign experience in tax regulation of socio-economic processes. It is shown that the EU member states apply regulatory tax instruments, guided by harmonized principles and principles of fiscal solidarity. In European countries, it is permissible to provide VAT exemptions without refunding the tax credit. In the EU, VAT exemptions for small businesses are significant. At the community level, excise tax incentives for energy, alcohol and alcoholic beverages have been defined. Most countries apply them in the form of layoffs, but some in the form of reduced rates. In addition, at the discretion of the government of an EU member state, not all potential preferences may be introduced, so the list of benefits differs significantly from country to country. The unresolved problem of harmonizing the system of income taxation of legal entities does not mean that there is no opportunity to borrow the experience of tax regulation of individual countries. The policy of the governments of foreign countries (especially European ones) demonstrates the desire to exclude as much as possible exemption from income tax, however, the toolkit of investment tax credit and investment discounts, tax holidays, accelerated depreciation, tax-free funds (reserves) and differentiation of rates that have on the development of investment processes and serve to maintain a stable financial condition of economic entities. It is important to emphasize that most countries that differentiate tax rates based on profit margins use a progressive scale. In Europe, there is a tendency to socialize taxation through the introduction of a system of "family" taxation of personal income based on the differentiation of taxpayers by marital status and their actual ability to pay.
Опис
Ключові слова
податкове регулювання, гармонізація оподаткування, ПДВ, акцизи, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податкові пільги, податкові преференції, соціалізація оподаткування, tax regulation, harmonization of taxation, VAT, excise taxes, income tax, personal income tax, tax incentives, tax preferences, socialization of taxation
Бібліографічний опис
Ріппа М. Зарубіжний досвід податкового регулювання соціально-економічних процесів та можливості його використання в Україні / М. Ріппа, Т. Тучак // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 3 (68). – С. 38–53.
Зібрання