Молодіжний податковий конгрес

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
Збірник містить матеріали Молодіжного податкового конгресу, що проходив 20 травня 2020 року на базі Університету державної фіскальної служби України. Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячені висвітленню актуальних питань, пов’язаних з реформами в управлінні публічними фінансами та їх науковим забезпеченням; захистом національних податкових та митних інтересів України; публічним та приватним інтересом в оподаткуванні, податковим комплаєнсом в умовах України; діджиталізацією в публічних фінансах; інституційними викликами в фінансових розслідуваннях; соціогуманітарною проблематикою системи забезпечення економічної безпеки України та ін. Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться окресленою проблематикою. The collection contains materials of the Youth Tax Congress, which took place on May 20, 2020 on the basis of the University of the State Fiscal Service of Ukraine. The publications reflect the results of scientific research of the authors, devoted to the coverage of topical issues related to reforms in public financial management and their scientific support; protection of national tax and customs interests of Ukraine; public and private interest in taxation, tax compliance in Ukraine; digitalization in public finances; institutional challenges in financial investigations; socio-humanitarian issues of the system of economic security of Ukraine, etc. The publication is designed for a wide range of readers who are interested in the outlined issues.
Опис
Ключові слова
податкова служба, податки, фінансові розслідування, фінансові ринки, банківська система, оподаткування, публічні фінанси, митна служба, реформи, економічна політика, контроль державних фінансів, податковий комплаєнс., tax service, taxes, financial investigations, financial markets, banking system, taxation, public finance, customs, reforms, economic policy, control of public finances, tax compliance.
Бібліографічний опис
Молодіжний податковий конгрес : зб. тез, 20 травня 2020 р., м. Ірпінь. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 1347 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 148).