Актуальні моделі оптимізації податкових ставок

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У даному матеріалі досліджено актуальні моделі оптимізації податкових ставок, а саме: квадратичну, степеневу і степенево-експоненціальну функції. In this material the actual models of optimization of tax rates are investigated, namely: quadratic, power and power exponential functions.
Опис
Ключові слова
податкова ставка, податкові надходження, «ефект Дюпюї-Лаффера», моделі, оптимізація., tax rate, tax revenues, "Dupui-Laffer effect", model, optimization.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Актуальні моделі оптимізації податкових ставок / В. В. Мартиненко // Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 лютого 2019 р. / Уні-т ДФС України, Навч.-науковий ін-т фінансів, банківської справи, ІДКЕП [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 85–87.
Зібрання