Фінансовий облік

Анотація
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисциплін «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ» і спрямований на вироблення у здобувачів навичок щодо ведення фінансового обліку на підприємстві. Він гармонійно поєднує завдання теоретичного та практичного характеру. Для полегшення опанування матеріалу запитання та завдання представлені так, щоб орієнтувати здобувача на самостійну перевірку якості засвоєння матеріалу, робити більш ефективним його спілкування з викладачем, націлюючи і на відповіді з конкретних питань, і на творче мислення. У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи фінансового обліку в умовах застосування НП(С)БО. Навчальний посібник «Фінансовий облік» призначений для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. The study guide was prepared in accordance with the program of the disciplines "Financial Accounting I", "Financial Accounting II" and is aimed at developing the skills of students in keeping financial accounting at the enterprise. It harmoniously combines theoretical and practical tasks. To facilitate mastering the material, the questions and tasks are presented in such a way as to guide the student to self-check the quality of learning the material, to make his communication with the teacher more effective, targeting both answers to specific questions and creative thinking. The textbook covers the theoretical foundations of financial accounting under the conditions of application of NP(S)BO. The study guide "Financial Accounting" is intended for the preparation of students of higher education of the first (bachelor's) level of specialty 071 "Accounting and Taxation" of full-time and part-time forms of education.
Опис
Ключові слова
фінансовий облік, облік на підприємстві, фінансові інвестиції, облік грошових коштів, дебіторська заборгованість, основні засоби, готова продукція, власний капітал, financial accounting, accounting at the enterprise, financial investments, cash accounting, receivables, fixed assets, finished products, equity
Бібліографічний опис
Фінансовий облік : навч. посіб. [Електронний документ] / В. М. Краєвський, О. П. Колісник, Н. В. Гуріна [та ін.]. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2022. – 616 с..