Психологічні особливості позитивних змін цінностей та емоцій особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В кваліфікаційній роботі проведений ґрунтовний аналіз проблематики, який базувався на основі вивчення особливостей формування розладів емоційної сфери особистості, вивчено класифікації цінностей особистості, визначено необхідності корекції емоційної сфери та цінностей особистості, розробці рекомендацій щодо ефективного методу корекції емоційної сфери особистості. Розкрито поняття існуючих ціннісних орієнтацій та емоцій особистості на основі аналізу наукової літератури. Вивчено взаємодію цінностей та емоційних станів особистості. Розроблено психологічні умови та методологічне забезпечення дослідження щодо змін ціннісних орієнтацій. Вивчено та здійснено експериментальну перевірку результатів змін емоцій та цінностей. Представлено рекомендації щодо здійснення ефективних психологічних впливів на цінності особистості. In the qualification work, a thorough analysis of the problem was carried out, which was based on the study of the peculiarities of the formation of disorders of the emotional sphere of the personality, the classification of personality values was studied, the need for correction of the emotional sphere and personality values was determined, and recommendations were developed for an effective method of correction of the emotional sphere of the personality. The concept of existing value orientations and personal emotions is revealed based on the analysis of scientific literature. The interaction of values and emotional states of the individual has been studied. Psychological conditions and methodological support for research on changes in value orientations have been developed. Experimental verification of the results of changes in emotions and values has been studied and carried out. Recommendations on effective psychological influences on personal values are presented.
Опис
Ключові слова
цінності особистості, емоції особистості, ціннісна система, трансформації особистості, психологічний вплив, корекція емоційних розладів, емоційний фон, настрій, депресія, апатія, переживання, відчуття, емоція образи, емоція провини, соціалізація, мотив, пореба, спрямованість, патогенне мислення, саногенне мислення, когнітивно-емотивний тест, personality values, personality emotions, value system, personality transformations, psychological influence, correction of emotional disorders, emotional background, mood, depression, apathy, experiences, feelings, emotion of resentment, emotion of guilt, socialization, motive, stress, orientation, pathogenic thinking, sanogenic thinking, cognitive-emotional test
Бібліографічний опис
Кутова Ю. І. Психологічні особливості позитивних змін цінностей та емоцій особистості : кваліфікаційна робота / Ю. І. Кутова ; наук. кер. Л. В. Романюк ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т, соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. психології, педагогіки та соціології. — Ірпінь, 2023. – 89 с.