Бухгалтерський облік та оподаткування в умовах застосування інформаційних технологій: теорія і практика

Анотація
У монографії послідовно викладено теоретичні, методологічні питання організації бухгалтерського обліку та оподаткування в умовах застосування інформаційних технологій: досліджено концепцію побудови та класифікації програмного забезпечення автоматизованої системи бухгалтерського обліку і оподаткування в історичному аспекті; висвітлено розвиток теоретичних положень інформаційних систем обліку і оподаткування; наведено методологічні підходи до моделювання базових компонентів інформаційної системи обліку і оподаткування; розглянуто підходи щодо вдосконалення комп’ютеризованої системи підтримки прийняття управлінських рішень в обліку та оподаткуванні. Для студентів економічних закладів вищої освіти, слухачів магістерських програм, аспірантів, докторантів, слухачів центрів перенавчання та підвищення кваліфікації працівників підприємств (організацій). In the monograph, the theoretical and methodological issues of the organization of accounting and taxation in the conditions of the application of information technologies are consistently outlined: the concept of construction and classification of the software of the automated system of accounting and taxation is studied in the historical aspect; the development of theoretical provisions of accounting and taxation information systems is highlighted; methodological approaches to modeling the basic components of the accounting and taxation information system are given; approaches to improving the computerized support system for management decision-making in accounting and taxation are considered. For students of economic institutions of higher education, students of master's programs, graduate students, doctoral students, students of centers of retraining and advanced training of employees of enterprises (organizations).
Опис
Ключові слова
бухгалтерський облік, оподаткування, інформаційні технології, інформаційні системи, моделювання, бізнес-процеси, я автоматизовані системи, accounting, taxation, information technology, information systems, modeling, business processes, and automated systems
Бібліографічний опис
Бухгалтерський облік та оподаткування в умовах застосування інформаційних технологій: теорія і практика : монографія [Електронний документ] / В. О. Осмятченко, С. В. Шевчук, Я. О. Ізмайлов [та ін.] ; за заг. ред. В. О. Осмятченка ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 394 с. – (Серія “Податкова та митна справа в Україні” ; т. 159).
Зібрання