Типові схеми ухилення від оподаткування та механізм їх виявлення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в з’ясуванні сучасних методів, причин та наслідків ухилення від сплати податків, виявленні типових схем ухилення від оподаткування, оцінці масштабів даного явища та наданні пропозицій щодо вдосконалення механізму їх виявлення. Завданнями роботи є: – дослідити поняття ухилення від оподаткування та значення механізму їх виявлення; – дати загальну характеристику діяльності ДПС України; – визначити діючі схеми ухилення від оподаткування та механізм їх виявлення; – охарактеризувати ухилення від сплати податків за допомогою офшорних схем, його причини та наслідки; – оцінити інструменти ухилення від сплати ПДВ та механізм відпрацювання податкових ризиків; – проаналізувати ухилення від сплати податків за допомогою інших схем; – надати пропозиції з удосконалення діючого механізму виявлення типових схем ухилення від оподаткування. Предметом дослідження є типові схеми ухилення від сплати податків та механізми їх виявлення. Об’єктом дослідження виступають відносини, що виникають між платниками податків та державою з приводу сплати податків. Базою дослідження виступає Державна податкова служба України. За результатами дослідження сформульовані авторські пропозиції та рекомендації щодо механізмів виявлення схем ухилення від оподаткування. Одержані результати можуть бути використані для подальшого, більш поглибленого, пізнання даної теми та в практичній діяльності податкових органів. The purpose of the work is to find out the modern methods, causes and consequences of tax evasion, identify typical schemes of tax evasion, assess the scope of this phenomenon and provide suggestions for improving the mechanism of their detection. The tasks of the work are: – to investigate the concept of tax evasion and the meaning of the mechanism of their detection; - give a general description of the activity of the DPS of Ukraine; - to determine the current schemes of tax evasion and the mechanism of their detection; - characterize tax evasion using offshore schemes, its causes and consequences; – assess VAT evasion tools and the mechanism for working out tax risks; – analyze tax evasion using other schemes; - provide proposals for improving the current mechanism for detecting typical tax evasion schemes. The subject of the study is typical tax evasion schemes and their detection mechanisms. The object of the study is the relationship between taxpayers and the state regarding the payment of taxes. The basis of the research is the State Tax Service of Ukraine. Based on the results of the research, the author's proposals and recommendations regarding mechanisms for detecting tax evasion schemes were formulated. The obtained results can be used for further, more in-depth knowledge of this topic and in the practical activities of tax authorities.
Опис
Ключові слова
сплата податків, схеми ухилення від оподаткування, офшорні схеми, відпрацювання податкових ризиків, обмін податковою інформацією, tax payment, tax evasion schemes, offshore schemes, working out tax risks, exchange of tax information
Бібліографічний опис
Максаков В. О. Типові схеми ухилення від оподаткування та механізм їх виявлення : кваліфікаційна робота / В. О. Максаков ; наук. кер. К. Д. Салямон-Міхєєва ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 68 с.