Модернізація системи контролю за обігом тютюнових виробів

Анотація
У роботі систематизовано міжнародний досвід функціонування систем виявлення та відстеження марок акцизного податку та тютюнових виробів, зокрема розглянуто їхній вплив на ринок та податкові надходження. Аргументовано доцільність застосування таких систем, визначено їх функціонал, вартість запровадження, механізм фінансування витрат, стейкхолдерів тощо. Проведено класифікацію технологічних рішень щодо виявлення та відстеження за критеріями відстеження марки акцизного податку та продукції. Запропоновано концептуальні підходи до створення та запровадження електронної системи контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів в Україні. The paper systematizes the international experience of the functioning of track and trace systems and tracking of excise tax stamps and tobacco products, namely on the impact of their introduction on the market and tax revenues. The arguments on the feasibility of application, functionality, cost of implementation, mechanism of financing of expenses, stakeholders etc. are determined. The technological decisions on detection and tracking based on excise tax stamps and product brand tracking criteria are classified. Conceptual approaches to the creation and implementation of an electronic tobacco production control and circulation system in Ukraine are proposed.
Опис
Ключові слова
тютюнові вироби, акцизний податок на тютюнові вироби, акцизна політика, адміністрування акцизного податку, форстолінг, демпінг, нелегальний обіг, контрабанда, фальсифікація, контрафактна продукція, система виявлення та відстеження, унікальний ідентифікатор, марка акцизного податку, система аутентифікації., tobacco products, excise duties on tobacco, excise policy, excise administration, forestalling, dumping, illicit turnover, smuggling, falsification, counterfeit products, track and trace system, unique identifier, tax stamp.
Бібліографічний опис
Модернізація системи контролю за обігом тютюнових виробів / Н. В. Новицька, І. І. Хлєбнікова, В. І. Коротун, Т. В. Кощук Т. В. [та ін.] / Мін-во фінансів України, Ун-т ДФС України, Науково-дослідний ін-т фіскальної політики. – Хмельницький, 2020. – 120 с.
Зібрання