Податкова система

Анотація
У навчальному посібнику викладено теоретичні і практичні питання організації та функціонування податкової системи України відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за галуззю «Управління та адміністрування» на основі чинного законодавства України з питань оподаткування та податкового регулювання. Навчальний посібник знайомить з історичними аспектами становлення та розвитку податкової системи, її структурою та функціями. Значну увагу приділено висвітленню особливостей справляння податків та зборів в Україні. Рекомендовано для студентів усіх економічних спеціальностей закладів вищої освіти, аспірантів, викладачів, працівників державних установ та організацій, хто виявляє інтерес до теорії та практики оподаткування. The textbook describes the theoretical and practical issues of the organization and functioning of the tax system of Ukraine in accordance with the requirements of the State Standard for the training of bachelors in the field of "Management and Administration" based on the current legislation of Ukraine on taxation and tax regulation. The study guide introduces the historical aspects of the formation and development of the tax system, its structure and functions. Considerable attention is paid to highlighting the specifics of tax administration and fees in Ukraine. It is recommended for students of all economic specialties of higher education institutions, graduate students, teachers, employees of state institutions and organizations who are interested in the theory and practice of taxation.
Опис
Ключові слова
податкова система, види податків, організація оподаткування, державна податкова служба України, адміністрування податків, tax system, types of taxes, organization of taxation, State Tax Service of Ukraine, tax administration
Бібліографічний опис
Податкова система : навч. посіб. [Електронний документ] / В. Л. Андрущенко, В. О. Осмятченко, Я. О. Ізмайлов, [та ін.] ; Ун-т держ. фіск. служби України. ‒ Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 492 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 155).