Дискурс як об’єкт сучасної лінгвістики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Проблеми гуманітарних наук
Анотація
Дискурс є одним із ключових понять сучасної наукової парадигми лінгвістичного знання, базованої на синтезі когніції й комунікації та розглядуваної як категорія, що дає змогу по-новому подивитися на текст. Авторка аналізує різні концепції дискурсу, сформовані в останні десятиліття в рамках когнітивного, конструктивістсько-постструктуралістського й неориторичного підходів. Дискурс у рамках когнітивного підходу визначають як когнітивно-комунікативну подію, узяту в усій її повноті, тобто як процес, вираження і продукт інтеракції учасників комунікації, здійснюваної за допомогою певного коду в певних соціально-культурних та історичних умовах. Дискурс у конструктивістсько-постструктуралістській парадигмі розглядають як певний когнітивно-тематичний простір, у якому формуються значущі на певному історичному етапі ідеологічні (смислові) позиції, релевантні для певного соціуму й реалізовані не в одному, а в безлічі розсіяних висловлювань/ текстів, які задають учасникам комунікації певні суб’єктні позиції. Дискурс у цьому розумінні слід позначити як дискурсну формацію. Із позицій неориторики дискурс може бути визначений як стратегія створення та сприйняття текстів, специфічний спосіб вербального сприйняття світу або фрагменту світу. Найбільш точно таке розуміння дискурсу відображає термін «дискурсивна практика». Незважаючи на те що проаналізовані у статті концепції дискурсу мають за джерело різні методологічні принципи, у них є дещо спільне: у їх фокусі перебуває той самий об’єкт дослідження – текст. Моно- і транстекстові моделі дискурсу дають змогу подолати межі тексту, розмістивши його в динамічний простір комунікації. Теорії дискурсу й саме поняття «дискурс» демонструють вихід на новий рівень пізнання, що допомагає побачити й обґрунтувати когнітивно-комунікативний потенціал тексту Discourse is one of the key concepts of the modern scientific paradigm of linguistic knowledge, based on the synthesis of cognition and communication and considered as a category that allows a new look at the text. The author analyzes various concepts of discourse that which were developed over the last decades within the cognitive, constructivist-poststructuralist, and neo-rhetorical approaches. Discourse in the cognitive approach is defined as a cognitive-communicative event, taken in its entirety, as a process, expression and product of interaction of communication participants, which occurs through a certain code in certain socio-cultural and historical conditions. Discourse in the constructivist-poststructuralist paradigm is considered as a certain cognitive-thematic space in which significant at this historical stage are formed ideological (semantic) positions, relevant to a particular society and those that are expressed not in one but in many scattered statements / texts that give the participants of communication certain subjective positions. Discourse in this sense should be referred to as a discourse formation. From the standpoint of neo-rhetoric, discourse can be defined as a strategy of creating and perceiving texts, a specific way of verbal perception of the world or a fragment of the world. This understanding of discourse most accurately reflects the term discursive practice. Despite being based on different methodological principles, the concepts analysed in a text have a common ground: they focus on the same research object, namely, the text. Monoand transtextual discourse models make it possible to transgress the limits of the text placing it within the dynamic space of communication. Discourse theory and the notion of discourse mark a new turn of the spiral of cognition that makes it possible to see and justify the cognitive and communicative potential of a text
Опис
Ключові слова
текст, дискурс, когнітивно-комунікативна подія, дискурсивна практика, дискурсна формація, дискурс., text, discourse, cognitive-communicative event, discursive practice, discursive formation, discourse analysis.
Бібліографічний опис
Онучак Л. Дискурс як об’єкт сучасної лінгвістики / Л. Онучак // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. пр. Дрогобицького держ. педагогічного ун-ту імені Івана Франка. Серія «Філологія». – 2021.– № 45. – С. 324–332.
Зібрання