Особливості формування витрат на підприємстві та оптимізація їх складу за матеріалами ТОВ «Нестле Україна»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дослідження проблем формування й управління витратами та їх оптимізація на підприємстві набуває все більшого значення за сучасних умов діяльності, тому дипломна робота присвячена саме цій проблемі і є актуально. Мета роботи полягає в вивченні та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення формування й управління витратами та їх оптимізацію на підприємствіТОВ «Нестле Україна». Предмет дослідження - система особливостей формування витрат на підприємстві та управління ними. Об’єктом дослідження є формування витрат на підприємстві, управління ними та шляхи їх оптимізації. За результатами дослідження вивчені та розроблені практичні та теоретичні рекомендації щодо удосконалення формування й управління витратами та їх оптимізації на ТОВ «Нестле Україна». Одержані результати можуть бути використані у подальших теоретичних дослідженнях проблем формування, управління та оптимізації витрат підприємства, у навчальному процесі при викладанні та вивченні дисципліни «Економіка підприємства». The study of the problems of cost formation and management and their optimization at the enterprise is becoming more and more important under modern conditions of activity, therefore, the thesis is dedicated to this problem and is relevant. The purpose of the work is to study and develop practical recommendations for improving the formation and management of expenses and their optimization at the enterprise "Nestle Ukraine" LLC. The subject of the study is the system of features of cost formation at the enterprise and their management. Based on the results of the research, practical and theoretical recommendations were studied and developed to improve the formation and management of costs and their optimization at Nestle Ukraine LLC. The obtained results can be used in further theoretical studies of the problems of formation, management and optimization of enterprise costs, in the educational process of teaching and studying the discipline "Enterprise Economics".
Опис
Ключові слова
витрати, оптимізація витрат, формування витрат, управління витратами, підприємство, costs, cost optimization, cost formation, cost management, enterprise
Бібліографічний опис
Овсяннікова В. І. Особливості формування витрат на підприємстві та оптимізація їх складу за матеріалами ТОВ «Нестле Україна» : кваліфікаційна робота / В. І. Овсяннікова ; наук. кер. Г. П. Ляшенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 66 с.