Основні характеристики стану міжбанківського ринку в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Східна Європа
Анотація
У статті досліджено основні тенденції розвитку міжбанківського ринку в Україні. Визначено, що міжбанківський кредитний ринок в Україні є перспективною та пріоритетною ланкою грошового ринку, оскільки обсяг операцій на ньому протягом останніх років значно зростає. Метою статті є проведення аналізу основних характеристик стану міжбанківського ринку в Україні, виявлення основних проблем, що стримують його розвиток та окреслення шляхів щодо їх вирішення. Визначено особливості розвитку міжбанківського ринку в Україні, його показники та індикатори. Обґрунтоване визначення дефініції «міжбанківський ринок». Проведена оцінка впливу якісних нефінансових факторів на кредитоспроможність банків-позичальників України. Окреслені напрями щодо удосконалення дієвості функціонування міжбанківського ринку в Україні. The article examines the main trends in the interbank market in Ukraine. It is determined that the interbank credit market in Ukraine is a promising and priority part of the money market, as the volume of operations on it has been growing significantly in recent years. The purpose of the article is to analyze the main characteristics of the interbank market in Ukraine, identify the main problems hindering its development and outline ways to solve them. Peculiarities of interbank market development in Ukraine, its indicators and indicators are determined. Reasonable definition of the definition of "interbank market". The impact of qualitative non-financial factors on the creditworthiness of Ukrainian borrowing banks was assessed. Directions for improving the efficiency of the interbank market in Ukraine are outlined.
Опис
Ключові слова
міжбанківський ринок, міжбанківський кредит, міжбанківські операції, банк, кредит, кредитоспроможність, ліквідність, Національний Банк України., interbank market, interbank loan, interbank transactions, bank, credit, creditworthiness, liquidity, National Bank of Ukraine.
Бібліографічний опис
Козій Н.С. Основні характеристики стану міжбанківського ринку в Україні / Н. С. Козій // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2020. – № 2 (25). – С. 375–383.
Зібрання