Педагогіка: хрестоматія для здобувачів вищої освіти

Анотація
Хрестоматія має на меті розширити та поглибити знання здобувачів вищої освіти з дисципліни «Педагогіка» завдяки освоєнню наукових джерел з теорії та методики виховання і навчання, впровадженню сучасних технологій в освітній процес. У ній викладено матеріали історико-теоретичного та практичного спрямування, зміст яких включає вивчення дисципліни «Педагогіка» від давніх часів до сучасності. Наведені зразки наукових праць присвячені проблемам виховання та навчання, залученню молоді до цінностей педагогічної науки та освіти. The textbook aims to expand and deepen the knowledge of higher education students in the discipline "Pedagogy" thanks to the development of scientific sources on the theory and methodology of education and training, the introduction of modern technologies into the educational process. It contains historical-theoretical and practical materials, the content of which includes the study of the discipline "Pedagogy" from ancient times to the present. The given samples of scientific works are devoted to the problems of education and training, the involvement of young people in the values of pedagogical science and education.
Опис
Ключові слова
педагогіка, професійна компетентність, педагогічна наука, pedagogy, professional competence, pedagogical science
Бібліографічний опис
Педагогіка : хрестоматія для здобувачів вищої освіти [Електронний документ] / уклад. Є. М. Суліма, С. О. Дєніжна, І. О. Пєтухова ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 422 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 96).