Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на оплату праці суб’єкта господарювання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Посилення впливу світових інтеграційних процесів на розвиток вітчизняної економіки обумовлює необхідність перегляду існуючих підходів до організації обліку окремих об’єктів, які безпосередньо визначають конкурентні позиції суб’єкта господарювання, та можуть стати джерелом економії витрат. Заробітна плата як багатоаспектна категорія відіграє значну роль у формуванні конкурентного потенціалу підприємств, водночас її можна розглядати і як індикатор соціальної політики суб’єкта господарювання. Дійсно, з однієї сторони, для працівника заробітна плата є основним джерелом його доходу, а її розмір належить до основних чинників, які визначають вибір місця працевлаштування та вид діяльності, формують прагнення до підвищення кваліфікації та удосконалення власної майстерності. Для суб’єкта підприємницької діяльності заробітна плата є одним з видів витрат, водночас вважаємо, потрібно доволі завбачливо ставитись для скорочення цієї статті та розгляду її у вигляді джерела економії витрат. На нашу думу, більш доцільним є перегляд рівня продуктивності праці на підприємстві, пошук шляхів автоматизації окремих виробничих процесів, результатом чого стане суттєва трансформація виплат персоналу, та їх вплив на структуру собівартості значно зменшиться. визначає спроможність її виконувати покладені на неї функції. Система бухгалтерського обліку є основним джерелом інформації про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати по кожному працівникові та в цілому по підприємству, розмір загальнообов’язкових виплат та платежів, які перераховуються до бюджету. Раціонально побудований облік праці та її оплати дозволяє своєчасно отримувати інформацію для потреб управління, та є передумовою довгострокового планування на підприємстві. The strengthening of the influence of global integration processes on the development of the domestic economy necessitates the revision of existing approaches to the organization of accounting for individual objects, which directly determine the competitive position of a business entity and can become a source of cost savings. Salary as a multifaceted category plays a significant role in the formation of the competitive potential of enterprises, at the same time it can be considered as an indicator of the social policy of the economic entity. Indeed, on the one hand, for an employee, the salary is the main source of his income, and its amount is one of the main factors that determine the choice of the place of employment and the type of activity, form the desire to improve qualifications and improve one's skills. For the subject of entrepreneurial activity, wages are one of the types of expenses, at the same time, we believe that it is necessary to be quite careful to shorten this article and consider it as a source of cost savings. In our opinion, it is more appropriate to review the level of labor productivity at the enterprise, to find ways to automate certain production processes, which will result in a significant transformation of personnel payments, and their impact on the cost structure will be significantly reduced. determines its ability to perform the functions assigned to it. The accounting system is the main source of information about the amounts of accrued and paid wages for each employee and for the enterprise as a whole, the amount of mandatory payments and payments that are transferred to the budget. A rationally constructed account of labor and its payment allows timely information for management needs, and is a prerequisite for long-term planning at the enterprise.
Опис
Ключові слова
витрати на оплату праці, облік заробітної плати, аналіз заробітної плати, управління витратами на оплату праці, обліково-аналітичне забезпечення, labor costs, wage accounting, wage analysis, labor cost management, accounting and analytical support
Бібліографічний опис
Кушнірук К. Д. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на оплату праці суб’єкта господарювання : кваліфікаційна робота / К. Д. Кушнірук ; наук. кер. Т. М. Паянок ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес-аналітики. Ірпінь, 2024. 94 с.