Облік власного капіталу та аналіз змін його величини та структури

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та практичному застосуванні інструментарію обліку та аналізу в забезпеченні управління власним капіталом та його структурою. Поставлена мета випускної (кваліфікаційної) роботи зумовила необхідність вирішення наступних завдань: - проаналізувати наукові підходи до обліку та аналізу власного капіталу підприємства; - визначити методологію аналізу та нормативне забезпечення обліку власного капіталу; - провести фінансовий аналіз ДП «Украерорух» та визначити його місце на ринку; - визначити підходи до організації та методики аналітичного та синтетичного обліку власного капіталу на ДП «Украерорух». - запропонувати шляхи удосконалення обліку власного капіталу на ДП «Украерорух»; - провести фінансовий аналіз власного капіталу ДП «Украерорух»; - здійснити прогноз власного капіталу ДП «Украерорух». Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти обліку та аналізу власного капіталу, оцінка зміни його величини та структури. Об’єктом дослідження виступає власний капітал. Базою дослідження виступає Державне підприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух»). За результатами дослідження сформульовані практичні рекомендації вдосконалення організаційно-методичного забезпечення обліку та аналізу власного капіталу ДП «Украерорух». Одержані результати можуть бути використанні підприємством у своїй фінансово-господарській діяльності. Дипломна робота містить 60 сторінок, 10 таблиць, 16 рисунків, список використаних джерел з 43 найменувань, 9 додатків. The purpose of the work is to theoretically substantiate and practically apply the accounting and analysis tools in ensuring the management of equity capital and its structure. The purpose of the final (qualification) work necessitated the solution of the following tasks: - to analyze scientific approaches to accounting and analysis of enterprise equity capital; - to determine the methodology of analysis and regulatory support for equity accounting; - to conduct a financial analysis of the SE “UkSATSE” and determine its place in the market; - to determine the approaches to the organization and methods of analytical and synthetic accounting of equity at SE “UkSATSE”; - suggest ways to improve the accounting of equity at SE “UkSATSE”; - to conduct a financial analysis of the equity capital of SE “UkSATSE”; - to make a forecast of equity at SE “UkSATSE”; The subject of the study is theoretical, methodological and applied aspects of accounting for equity, assessment of changes in its amount and structure. The object of the study is the equity capital; The study is based on the Ukrainian State air traffic services enterprise (“UkSATSE”). According to the results of the study, practical recommendations for organizational and methodological support of accounting and analysis of equity capital of SE “UkSATSE” are formulated; The obtained results can be used by the enterprise in its financial and economic activities. Thesis contains 60 pages, 10 tables, 16 figures, a list of used sources of 43 titles, 9 appendices.
Опис
Ключові слова
власний капітал, структура власного капіталу, формування власного капіталу, фінансовий аналіз власного капіталу, equity capital, equity structure, formation of equity capital, financial analysis of equity.
Бібліографічний опис
Слободянюк К. В. Облік власного капіталу та аналіз змін його величини та структури : кваліфікаційна робота / К. В. Слободянюк ; наук. кер. Т. М. Паянок ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес аналітики. — Ірпінь, 2023. — 60 с.