Стратегічна траєкторія розвитку фінансового ринку у форматі взаємодії складових його інфраструктурного потенціалу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бізнес Інформ
Анотація
У статті розкривається важливість задіяння потенціалу фінансового ринку при визначенні шляхів його стратегічного розвитку. Наголошується, що постійне трансформування (відповідно до викликів реальної фінансової практики) характерних рис, сегментації, регулювання фінансового ринку приводить до змін не лише в кількісних, але й у сутнісних характеристиках його інфраструктурного забезпечення, до недостатньої злагодженості такого забезпечення стосовно окремих сегментів фінансового ринку. Обґрунтовано, що при формуванні стратегічної траєкторії розвитку фінансового ринку вирішальна роль належить пошуку умов і механізмів дотримання балансу: 1) між власними цілями та суспільними потребами, 2) між стійкістю та гнучкістю фінансового ринку, 3) між його існуючою та необхідною інфраструктурою. Визначено основні причини недостатньої злагодженості в інфраструктурному забезпеченні окремих сегментів фінансового ринку. Обґрунтована важливість взаємодії процесів формування та реалізації інфраструктурного потенціалу на кожному із сегментів фінансового ринку. The article discloses importance of tapping potential of the financial market in determining the ways of its strategic development. It is noted that constant transformations (in accordance with the challenges of real financial practice) of characteristic features, segmentation, regulation of the financial market lead to changes not only of quantitative, but also of the essential characteristics of its Infrastructure support, to the lack of coherence of such provision in relation to the individual segments of financial market. It is substantiated, that at formation of strategic trajectory of development of financial market the decisive role belongs to search of conditions and mechanisms for observance of balance: 1) between own purposes and public needs; 2) between the stability and flexibility of the market; 3) between its existing and necessary infrastructure. The main reasons of lack of coherence in infrastructure provision of the individual segments of financial market are identified. It is substantiated, that the interaction of processes of formation and implementation of infrastructural potential in each of segments of financial market is also important for strategic trajectory of development of financial market.
Опис
Ключові слова
фінансовий ринок, сегменти фінансового ринку, інфраструктура, потенціал, розвиток, стратегічна траєкторія, взаємодія, financial market, segments of financial market, infrastructure, potential, development, strategic trajectory, interaction
Бібліографічний опис
Онишко С. В. Стратегічна траєкторія розвитку фінансового ринку у форматі взаємодії складових його інфраструктурного потенціалу / С. В. Онишко, І. І. Чуницька // Бізнес Інформ. – 2018. – № 7. – С. 194–201.
Зібрання