Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці країн v-4 : матеріали X Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У матеріалах X Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці країн V-4»розглянуто актуальні теоретичні, методологічні та практичні питання впровадження інформаційних технологій удосконалення обліково-інформаційного забезпечення аналізу, аудиту та оподаткування малого та середнього бізнесу в рамках транскордонного співробітництва країн Вишеградської групи та України. Розглянуто прикладні задачі моделювання економічних процесів, сучасні інформаційні технології забезпечення сталого розвитку, технології цифрового моделювання та дизайну, інформаційні технології в освіті та дуальній освіті. Експлуатація інформаційних систем управління економічним суб’єктом дає змогу в найкоротші терміни підвищити ефективність управління, вивести на новий якісний рівень планування та результативність економічної діяльності. Вивчення досвіду країн Вишеградської групи на шляху до вступу у ЄС може стати важливим чинником у реалізації європейських прагнень України. The materials of the Xth International Scientific and Practical Internet Conference "Problems of Implementation of Information Technologies in the Economies of the V-4 Countries" reviewed the actual theoretical, methodological and practical issues of introduction of information technologies for improving the accounting and information support of analysis, audit and taxation of small and medium-sized businesses in the framework of cross-border cooperation. the countries of the V4-group and Ukraine. Applied tasks of modeling of economic processes, modern information technologies for ensuring sustainable development, technology of digital modeling and design, information technologies in education and dual education are considered. The operation of information systems of management by an economic entity enables to improve the efficiency of management in the shortest possible time, to bring it to a new quality level planning and effectiveness of economic activity. Studying the experience of the V4 countries on the path to EU membership may become important. and a factor in the realization of European aspirations of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Інформаційні технології, інформаційне суспільство, інтелектуальні технології прийняття рішень, хмарні технології, інформаційна безпека, моделювання економічних процесів, цифровий дизайн, інформаційне право, дуальна освіта, транскордонне співробітництво., Information technologies, information society, intelligent decision-making technologies, cloud technologies, big data, iot, information security, modeling of economic processes, digital design, information law, dual education, cross-border cooperation.
Бібліографічний опис
Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці країн V-4 : матер. X Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 16–17 травня 2019 р. / Мін-во освіти і науки України, Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – 168 с.