Інноваційні методи навчання мови із застосуванням хмарних сервісів та інтернетних освітніх платформ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Acta Paedagogika Volynienses
Анотація
У статті подано огляд праць українських та закордонних науковців, які присвячені проблемам інтерактивного навчання та впровадження в освітній процес інноваційних методів викладання мови із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Розглянуто метод проєктів як новітню технологію навчання, запропоновано способи його використання під час опанування мовного матеріалу. Уточнено поняття «хмарні сервіси» та «хмарні технології» з погляду сучасної інформаційної науки й дидактики. Визначено особливості застосування хмарних сервісів Google на заняттях із мовознавчих дисциплін. Онлайновий сервіс Google Drive слугує середовищем зберігання й обміну інформацією, дає змогу створювати текстові і табличні файли, презентації тощо. Інноваційною проєктною методикою навчання мови є вебквести, створення й використання яких за допомогою сервісу Google Blogger сприяє розвитку особистості майбутнього фахівця, формує цілісну дидактичну модель навчання мови. Увагу у статті приділено освітнім платформам у мережі Інтернет, встановлено їхнє місце в системі мовної підготовки здобувачів вищої освіти з різних спеціальностей. Перевагами застосування онлайнових освітніх платформ у навчанні мови є можливість отримання користувачами індивідуальної програми (метод сase-study) відповідно до рівня їхньої фахової підготовки, постійний зворотний зв’язок, інтерактивність, динамічність навчального процесу й доступність курсів. З-поміж недоліків роботи з такими ресурсами виокремлено не завжди високу якість навчального матеріалу, який подається на деяких освітніх платформах, а також часткове врахування технічних можливостей комп’ютерної техніки та гаджетів, якими послуговуються користувачі. Розглянуто популярні онлайнові курси, запропоновані здобувачам освіти з різних спеціальностей на всесвітній платформі «Coursera». Схарактеризовано навчальні ресурси для опанування мовних знань, які розміщено на українських освітніх платформах «Promethues» та «EdEra», визначено їхні дидактичні можливості для здобуття неформальної та інформальної освіти. The article provides an overview of the works of Ukrainian and foreign scholars, devoted to the problems of interactive learning and the introduction into the educational process of innovative methods of language teaching with the use of information and communication technologies. The method of projects as the newest technology of training has been analysed, the ways of this application during mastering of language material are offered. The concepts of “cloud services” and “cloud technologies” have been specified from the point of view of modern information science and didactics. The peculiarities of the usage of Google cloud services in the linguistics classes have been determined. The free online service Google Drive serves as an environment for storing and sharing information, allowing to create text and spreadsheet files, presentations etc. Web quests are the innovative project method of language teaching; their creation and usage by means of Google Blogger promotes the development of the future specialist’s personality, forms a holistic didactic model of language learning. The article focuses on the educational platforms on the Internet, establishes their place in the system of language training of higher education students in various specialties. The advantages of using online educational platforms in language teaching are the possibility for users to receive an individual program (case-study method) according to the level of their professional training, constant feedback, interactivity, dynamic learning process and availability of courses. Among the disadvantages of working with such resources are not always the high quality of educational material provided on some educational platforms, as well as partial consideration of the technical capabilities of computers and gadgets used by users. The popular online courses offered to students of various specialties on the global platform “Coursera” have been considered. The educational resources for mastering language skills, which are posted on the Ukrainian educational platforms “Promethues” and “EdEra”, have been characterised, their didactic opportunities for non-formal and informal education have been determined.
Опис
Ключові слова
інноваційні методи навчання, інформаційно-комп’ютерні технології, українська мова, мережа Інтернет, хмарні сервіси Google, освітні платформи, метод проєктів., innovative teaching methods, information and computer technologies, Ukrainian language, Internet, Google cloud services, educational platforms, method of projects.
Бібліографічний опис
Ладиняк Н. Інноваційні методи навчання мови із застосуванням хмарних сервісів та інтернетних освітніх платформ / Н. Ладиняк, Т. Сукаленко // Acta Paedagogiсa Volynienses. – 2021. – Вип. 4. – С. 105–111.
Зібрання