Туризм і рекреація в соціально-педагогічному вимірі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В кваліфікаційній роботі представлено теоретичний аналіз та узагальнено підходи щодо використання засобів оздоровчого туризму в рекреаційній діяльності студентської молоді. На основі теоретичного аналізу та узагальнення зазначеної науково-методологічної літератури виявлено, що потреба молоді в активному відпочинку, є невід’ємною складовою гармонійної, всебічно розвиненої особистості здобувача вищої освіти. Здійснено систематизацію рекреаційних потреб студентської молоді. Доведено ефективність застосування технології формування рекреаційної культури студентської молоді з огляду позитивного впливу на показники фізичного стану, теоретичної підготовленості, обсягу рухової активності, організацію корисного дозвілля та активного відпочинку. Обґрунтовано структуру і зміст технології формування рекреаційної активності студентської молоді та визначено й опрацьовано організаційно-методичні умови її реалізації у вищому навчальному закладі засобами оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Розкрито поняття спортивно-оздоровчого туризму, спортивного туризму, спортивно-оздоровчого походу. Окреслено основні риси та завдання спортивно-оздоровчого туризму, проаналізовано його види та функції. Досліджено різні підходи щодо формулювання цього поняття, виявлено характерні ознаки й особливості. The qualification work presents a theoretical analysis and summarizes approaches to the use of health tourism in the recreational activities of student youth. Based on the theoretical analysis and generalization of the mentioned scientific and methodological literature, it was found that the need of young people for active recreation is an integral component of a harmonious, comprehensively developed personality of a student of higher education. Systematization of the recreational needs of student youth has been carried out. The effectiveness of the application of the technology of forming the recreational culture of student youth has been proven in terms of the positive impact on indicators of physical condition, theoretical preparedness, the amount of motor activity, the organization of useful leisure and active recreation. The structure and content of the technology for the formation of recreational activity of student youth are substantiated, and the organizational and methodical conditions for its implementation in a higher educational institution by means of health-recreational motor activity are defined and worked out. The concepts of sports and health tourism, sports tourism, sports and health hiking are revealed. The main features and tasks of sports and health tourism are outlined, its types and functions are analyzed. Various approaches to the formulation of this concept have been studied, characteristic features and features have been identified.
Опис
Ключові слова
спортивно-оздоровчий туризм, функції спортивно-оздоровчого туризму, фізична рекреація, рекреаційна культура, рекреація, sports and health tourism, functions of sports and health tourism, physical recreation, recreational culture, recreation
Бібліографічний опис
Сандул Є. С. Туризм і рекреація в соціально-педагогічному вимірі : кваліфікаційна робота / Є. С. Сандул ; наук. кер. В. П. Чаплигін ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 50 с.