Трансфертне ціноутворення як складова фіскальної безпеки України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Митна безпека
Анотація
У статті здійснено дослідження теоретичних підходів до сутності фіскальної безпеки держави, з’ясовано, що наразі у вітчизняній науковій літературі переважають два основних підходи до цього явища: перший ґрунтується на якісних характеристиках економічної системи, при такому підході безпека розглядається як спроможність економіки підтримувати стабільність публічних фінансів; другий підхід визначає фіскальну безпеку як стан системи публічних фінансів, у якому вона є стійкою до загроз. Запропоновано авторське бачення сутності фіскальної безпеки держави як специфічного виду суспільно-економічних відносин, які виникають між державою та суб’єктами соціально-економічних відносин з приводу забезпечення платоспроможності та стійкості системи публічних фінансів, що досягається шляхом нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз, пов’язаних з формуванням дохідної частини бюджету та управлінням параметрами видатків. Визначено основні види ризиків (загроз) фінансової безпеки в Україні. Доведено, що найвищій рівень фіскального ризику в Україні пов’язаний зі «схемами» мінімізації податкових платежів, лобіюванням представниками влади окремих груп компаній з просування для них вигідних податкових (митних) умов (преференцій), тінізацією окремих видів бізнесу. Зазначено, що трансфертне ціноутворення та агресивне податкове планування внаслідок застосування суб’єктами господарювання схем ухилення та уникнення від оподаткування є одним з основних видів ризиків фіскальної безпеки. Вказано на низьку фіскальну ефективність трансфертного ціноутворення порівняно з середніми показниками у світі. Для підвищення ефективності управління фіскальною безпекою запропоновано формування цілісної системи управління фіскальними ризиками, яка б врахувала дію змінних чинників внутрішнього і зовнішнього середовища та відповідала міжнародним стандартам. The article displays theoretical approaches to the core of fiscal security of the state, it is found that two main approaches to this phenomenon prevail in the domestic scientific literature: the first is based on the qualitative characteristics of the economic system, with this approach, security is considered as the ability of the economy to maintain the stability of public finances; the second approach defines fiscal security as the state of the public finance system in which it is resistant to threats. The author's vision of the essence of the fiscal security of the state as a specific type of socio-economic relations arising between the state and the subjects of socio-economic relations regarding ensuring the solvency and stability of the public finance system is proposed, which is achieved by neutralizing external and internal threats associated with the formation of the revenue side and management cost parameters. The main types of risks (threats) to financial security in Ukraine have been identified. It has been proven that the highest level of fiscal risk in Ukraine is associated with “schemes” for minimizing tax payments, lobbying by representatives of the authorities of certain groups of companies to promote favorable tax (customs) conditions (preferences), as well as certain types of business that are in the shadows. It is noted that transfer pricing and aggressive tax planning due to the use of tax evasion and avoidance schemes by enterprises, which is one of the main types of risks for the fiscal security of the state. The low level of efficiency of transfer pricing compared with the average in the world is indicated. It is proposed to form an integral system of fiscal risk management, which would take into account the effect of variable factors of the internal and external environment and meet international standards in order to improve the efficiency of fiscal security management.
Опис
Ключові слова
фіскальна безпека держави, податкова амністія, амністія капіталів, контроль, трансфертне ціноутворення, fiscal security of the state, tax amnesty, capital amnesty, control, transfer pricing
Бібліографічний опис
Калач Г. М. Трансфертне ціноутворення як складова фіскальної безпеки України / Г. М Калач, І. С. Корінь // Митна безпека. – 2021. – Випуск 5. – С. 99–107.
Зібрання