Система управління ризиками в державній митній справі України

Анотація
У виданні всебічно проаналізовано теоретичні та практичні засади функціонування системи управління митними ризиками в Україні та окреслено подальші напрямки її застосування. Досліджено особливості еволюції системи управління ризиками в Україні та узагальнено світовий досвід її використання митними адміністраціями. Окремо розглянуто проблемні питання функціонування регіонального митного ризик-менеджменту. In the publication thoroughly analyzed the theoretical and practical principles of the functioning of the customs risk management system in Ukraine and outlines the further directions of its application. The features of the evolution of the risk management system in Ukraine were investigated and the global experience of its use by customs administrations was generalized. The problems of functioning of regional customs risk management were considered separately.
Опис
Ключові слова
ризик, моніторинг, управління митними ризиками, митне оформлення, митний контроль., risk, monitoring, customs risk management, customs declaration, customs control
Бібліографічний опис
Система управління ризиками в державній митній справі України : монографія / за заг. ред. О. А. Фрадинського ; Ун-т держ. фіскальної служби України, НДІ фіскальної політики, Науково-дослідний центр митної справи. – Хмельницький, 2019. – 228 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 134).
Зібрання