Специфіка міжнародного податкового планування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – дослідження дослідженні специфіки міжнародного податкового планування та визначенні шляхів ефективної імплементації досягнень міжнародної практики податкового планування на підприємстві з іноземними інвестиціями товаристві з обмеженою відповідальністю. Предметом дослідження є стан податкового планування та специфіка імплементації досвіду міжнародної практики на підприємстві з іноземними інвестиціями товариство з обмеженою відповідальністю «ДАНІКО». Об’єктом дослідження є процес податкового планування на підприємствах з іноземними інвестиціями з використанням міжнародної практики. За результатами дослідження сформульовані напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства з урахуванням складових міжнародного податкового планування. Одержані результати можуть бути використані у роботі підприємств з іноземними інвестиціями товариствах обмеженої відповідальності при оцінці ефективності податкового планування та визначенні шляхів ефективної імплементації досягнень міжнародної практики податкового планування на підприємстві. The purpose of the work is to study the specifics of international tax planning and to determine the ways of effective implementation of the achievements of international tax planning practice at an enterprise with foreign investments and a limited liability company. The subject of research are the state of tax planning and the specifics of the implementation of the experience of international practice at the company with foreign investments, limited liability company "DANIKO". The object of research is the process of tax planning at enterprises with foreign investments using international practice. According to the results of the research, directions for increasing the efficiency of the enterprise's activities were formulated, taking into account the components of international tax planning. The obtained results can be used in the work of enterprises with foreign investments and limited liability companies in assessing the effectiveness of tax planning and determining ways of effective implementation of the achievements of international practice of tax planning at the enterprise.
Опис
Ключові слова
міжнародне податкове планування, контрольовані іноземні компанії (КІК), податковий облік, методи та інструменти податкового планування, international tax planning, controlled foreign companies (CFCs), tax accounting, methods and tools of tax planning
Бібліографічний опис
Гнатюк С. С. Специфіка міжнародного податкового планування : кваліфікаційна робота / С. С. Гнатюк ; наук. кер. О. С. Іванишина ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 112 с.