Теоретичне обгрунтування необхідності раціонального використання фізичних навантажень у препубертатному періоді в школярів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
Анотація
У цій статті розглянуто сучасні дані щодо залежностей рівня фізичної підготовленості із загальним рівнем здоровʼя учнів молодшого шкільного віку (у пре пубертатному періоді), визначені особливості фізичного розвитку та фізичної підготовленості, функціонального стану дихальної системи, параметрів діяльності серцево-судинної системи за частотою серцевих скорочень учнів середньої ланки освіти, зокрема молодших школярів, їх перспективи в онтогенезі подальшого розвитку Даний факт може в подальшому сприяти більш прогресивному підходу вчителя до підготовки учнів у виборі олімпійського виду спорту та успішної спортивної діяльності, відповідно до їх індивідуального розвитку, статі та фізичної підготовленості. Узагальнено дані вітчизняної та зарубіжної літератури, а також представлено результати власних досліджень, а саме: здійснено оцінку рівня здоров'я та фізичних здібностей. На цьому фоні проаналізовано динаміку зростання фізичних здібностей учнів загальноосвітньої школи порівняно з результатами аналогічної роботи спортивного клубу. This article examines modern data on the dependence of the level of physical fitness on the general level of health of primary school students (in the pre-pubertal period), the specifics of physical development and physical fitness, the functional state of the respiratory system, the parameters of the cardiovascular system based on the heart rate of middle school students links of education, in particular younger schoolchildren, their prospects in the ontogenesis of further development. This fact may further contribute to a more progressive approach of the teacher to the training of students in choosing an Olympic sport and successful sports activities, in accordance with their individual development, gender and physical fitness. Data from domestic and foreign literature are summarized, as well as the results of own research are presented, namely: an assessment of the level of health and physical abilities is carried out. Against this background, the dynamics of the growth of physical abilities of secondary school students compared to the results of similar work of a sports club was analyzed.
Опис
Ключові слова
фізична культура, спорт, діти молодшого шкільного віку, фізичні навантаження, здоровʼя, онтогенез., physical culture, sport, children of primary school age, physical activity, health, ontogenesis.
Бібліографічний опис
Орлов О. І. Теоретичне обґрунтування необхідності раціонального використання фізичних навантажень у препубертатному періоді в школярів. / О. І. Орлов, І. Й. Малинський, Р. В. Головащенко // Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – 2024. – Вип. – 3К (176) 24. – С. 374–380.
Зібрання