Митні процедури: економіко-правові аспекти

Анотація
Зовнішня торгівля виступає важливою сферою національної економіки України, залежність від якої з кожним роком зростає. Важливим чинником, що впливає на безпеку переміщення товарів через митний кордон держави є здійснення надійного митного контролю і здійснення ефективних митних процедур. Одним із головних питань є визначення рівня довіри митного органу до підприємств-резидентів, до яких під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності митними органами можуть бути встановлені форми й обсяги митного контролю, які сприятимуть спрощенню та прискоренню митних процедур. Під час дослідження було визначено, що економіко-правовою сутністю митних процедур є митний контроль та митний та пост митний аудит, митне оформлення та автоматизований економічний оператор. Враховуючи актуальність процесів проведення митної реформи та формування новітньої філософії їх здійснення доцільним є побудова митних процедур з врахуванням принципів сервісного обслуговування. Foreign trade is an important sphere of the national economy of Ukraine, the dependence on which is growing every year. An important factor affecting the security of the movement of goods across the customs border of the state is the implementation of reliable customs control and the implementation of effective customs procedures. One of the main issues is determining the level of trust of the customs authority in resident enterprises, to which, during the implementation of foreign economic activity, the forms and scope of customs control can be established by the customs authorities, which will contribute to the simplification and acceleration of customs procedures. During the research, it was determined that the economic and legal essence of customs procedures is customs control and customs and post-customs audit, customs clearance and an automated economic operator. One of the forms of customs control, characterized by positive features that are aimedat accelerating the movement of goods across the customs border, is a customs post-audit. This is a relatively new form for the domestic customs control system and is widely inherent in the customs authorities of developed countries. Customs post-audit not only significantly accelerates a number of customs procedures, reducing the time for customs formalities and overhead, but also significantly reduces or completely neutralizes bureaucratic formalities and grounds for corruption and abuse. The customs authorities of Ukraine are currently the national institution that is currently undergoing the largest cardinal reforms. The main goal of such reforms is to turn it into a modern service, which should become loyal and open to honest business and which will be deprived of the "image" of a corrupt state structure. Along with this, customs authorities also functionally act as a socio-economic institution, whose activities are manifested in the provision of certain services, which is carried out in the form of a kind of state service. Therefore, one of the elements of customs procedures at the level of state regulation may be the introduction of a "service" model of interaction between the state and business in the implementation of customs formalities. Given the relevance of the processes of customs reform and the formation of the latest philosophy of their implementation, it is appropriate to build customs procedures taking into account the principles of service.
Опис
Ключові слова
митні процедури, митне оформлення, митний контроль, аудит, пост митний аудит, авторизований економічний оператор., customs procedures, customs clearance, customs control, audit, post customs audit, authorized economic operator.
Бібліографічний опис
Цимбалюк С.Я. Митні процедури: економіко-правові аспекти / С. Я. Цимбалюк, А. В. Цимбалюк, Т. О. Скоромцова // Інвестиції: практика та досвід. ‒ 2023. ‒ № 7. ‒ С. 79–85.
Зібрання