Митна статистика України

Анотація
Навчальний посібник є результатом практичної роботи працівників Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України та професорсько-викладацького колективу Університету державної фіскальної служби України. Навчальний посібник охоплює основні теми дисципліни «Митна статистика» та надає змогу опанувати необхідний теоретичний матеріал із запропонованих тем і виробити практичні уміння та навички обробки статистичної інформації у митній справі. Видання складене за оперативними даними Державної митної служби України і розраховане для застосування у навчальній роботі науково-педагогічними працівниками, студентами вищих закладів освіти, аспірантами, а також всіх, хто цікавиться проблемами митної статистики та митної політики. The textbook is the result of practical work of employees of the Department of Customs Information Technologies and Statistics of the State Customs Service of Ukraine and the teaching staff of the University of the State Fiscal Service of Ukraine. The textbook covers the main topics of the discipline "Customs Statistics" and provides an opportunity to master the necessary theoretical material on the proposed topics and to develop practical skills and abilities to process statistical information in customs. The publication is compiled according to the operational data of the State Customs Service of Ukraine and is designed for use in educational work by research and teaching staff, students of higher education, graduate students, as well as anyone interested in customs statistics and customs policy.
Опис
Ключові слова
митна статитика, експорт, імпорт, зовнішньоекономічна діяльність, statistica customs, export, import, foreign economic activity
Бібліографічний опис
Митна статистика України : навчальний посібник / П. В. Пашко, О. Ю. Ушаков, В. М. Краєвський [та ін.] ; Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 380 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 135).