Організація бухгалтерського обліку як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств за матеріалами ПрАТ «Склоприлад»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі розглянуто питання аналізу теоретичних аспектів та розробку заходів щодо удосконалення обліково-аналітичного забезпнчення. Проаналізовано сучасні методи обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства, здійснено аналіз господарської діяльності та організації облікової роботи на ПрАТ «Склоприлад», запропоновано напрями удосконалення обліково-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства. За результатами дослідження сформульовані пропозиції, які полягають в удосконаленні обліково-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки для досліджуваного підприємства. The work deals with the analysis of theoretical aspects and the development of measures to improve accounting and analytical security. Modern methods of accounting and analytical provision of economic security of the enterprise were analyzed, analysis of economic activity and accounting organization was carried out of work at PrJSC "Skloprylad", directions for improving the accounting and analytical support of the enterprise's economic security system were proposed. Based on the results of the research, proposals were formulated, which consist in improving the accounting and analytical support of the economic security system for the
Опис
Ключові слова
організація бухгалтерського обліку, економічна безпека підприємства, обліково-аналітичне забезпечення, фінансовий аналіз, organization of accounting, economic security of the enterprise, accounting and analytical support, financial analysis
Бібліографічний опис
Сабініна А. В. Організація бухгалтерського обліку як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств за матеріалами ПрАТ «Склоприлад» : кваліфікаційна робота / А. В. Сабініна ; наук. кер. В. М. Метелиця ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. Ірпінь, 2024. 81 с.