Оцінка впливу податкового контролю на забезпечення національної економічної безпеки України

Анотація
В досліджені дана оцінка впливу податкового контролю на забезпечення національної економічної безпеки України. Доведено необхідність податкового контролю в забезпеченні своєчасності та повноти надходжень податків до бюджету, що в свою чергу сприяє виконанню державними органами влади функцій щодо забезпечення економічної безпеки, визначено групи загроз економічній безпеці, які можливо зменшити посиленням податкового контролю, запропоновано шляхи вдосконалення податкового контролю. Проаналізовано основні показники контрольно-перевірочної роботи ДПС України за 2019-2023 роки. Встановлено, що планові перевірки відіграють важливу роль у системі податкового контролю. Вони дають можливість системно та всебічно оцінювати діяльність платників податків. Розглянуто проведення позапланових перевірок, що може бути спрямоване на реагування на певні ризики, пов’язані з несплатою податків. Наприклад, такі перевірки можуть ініціюватися у відповідь на підозрілі фінансові операції або несвоєчасну подачу податкової звітності. У ході дослідження було вивчено актуальні проблеми податкового контролю в Україні. Особлива увага приділялась проблемним аспектам, які потребують вдосконалення. Досліджено різні типи податкових перевірок, їх ефективність та проблемні питання, пов’язані з їх проведенням. Проаналізовано яким чином податкові перевірки впливають на формування державного бюджету, та який вплив здійснюють на платників податків під час воєнного стану. Важливим аспектом дослідження стало вивчення динаміки кількості платників податків. Визначено, що усталений перелік кількісних індикаторів оцінки результативності програмних заходів є неповноцінним, оскільки практично за кожним із напрямів державної політики не забезпечений належними статистичними даними для розрахунку цільових індикаторів, відображає лише кількісні показники. Доведено ефективність позапланових перевірок, адже завдяки раптовості та непередбачуваності, позапланові перевірки дають можливість більш точно й ефективно виявляти та документувати порушення. Це, ймовірно, призводить до кращих результатів у сфері стягнення податків та штрафів. In the study, an assessment of the impact of tax control on ensuring the national economic security of Ukraine is given. The necessity of tax control in ensuring the timeliness and completeness of tax revenues to the budget is proven, which in turn contributes to the performance by state authorities of functions to ensure economic security, the groups of threats to economic security that can be reduced by strengthening tax control are identified, and ways of improving tax control are proposed. The main indicators of the control and inspection work of the DPS of Ukraine for the years 2019-2023 have been analyzed. It was established that scheduled audits play an important role in the tax control system. They make it possible to systematically and comprehensively evaluate the activities of taxpayers. Unscheduled audits considered may be aimed at responding to certain risks associated with non-payment of taxes. For example, such checks may be initiated in response to suspicious financial transactions or late filing of tax returns. In the course of the study, the current problems of tax control in Ukraine were studied. Special attention was paid to problematic aspects that need improvement. Different types of tax audits, their effectiveness and problematic issues related to their implementation are studied. It is analyzed how tax audits affect the formation of the state budget, and what influence they have on taxpayers during martial law. An important aspect of the research was the study of the dynamics of the number of taxpayers. It was determined that the established list of quantitative indicators for evaluating the effectiveness of program measures is inferior, since in almost every direction of state policy it is not provided with adequate statistical data for the calculation of target indicators, it reflects only quantitative indicators. The effectiveness of unscheduled inspections has been proven, because due to their suddenness and unpredictability, unscheduled inspections make it possible to more accurately and efficiently detect and document violations. This is likely to lead to better results in the area of tax and fine collection.
Опис
Ключові слова
податковий контроль, планові та позапланові перевірки, податкова система, податкова політика, економічна безпека., tax control, scheduled and unscheduled inspections, tax system, tax policy, economic security.
Бібліографічний опис
Параниця Н. В. Оцінка впливу податкового контролю на забезпечення національної економічної безпеки України / Н. В. Параниця, С. П. Параниця, В. А. Таращенко // Наукові перспективи. – 2024. – № 3 (45). – С. 683–691.
Зібрання