Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса : Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
В тезах автор проводить аналіз актуальних проблем забезпечення прав громадян на інформацію в Україні. In the theses the author analyzes the current problems of ensuring the rights of citizens to information in Ukraine.
Опис
Ключові слова
інформаційна безпека, національна безпека, інформаційні загрози, протидія, інформаційний простір, ресурси, information security, national security, information threats, counteraction, information space, resources
Бібліографічний опис
Яфонкін А. О. Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки України / А. О. Яфонкін, В. В. Сидоренко // Юридична наука в сучасному світі: здобутки та перспективи : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 25 вересня 2020 р. / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 139–142.
Зібрання