Підготовка спеціалістів для формування правового механізму забезпечення національної безпеки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Правовий часопис Донбасу
Анотація
Стаття присвячена дослідженню та обґрунтуванню підготовки спеціалістів з правового забезпечення національної безпеки, зокрема методики викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах України та практичної підготовки студентів до роботи. У статті розглядається сучасний стан та проблеми національної безпеки України. Особлива увага приділена підготовці спеціалістів юридичної сфери. Відзначено, що сьогодні в Україні відбувається реформування юридичної освіти. У зв’язку із цим напрям підготовки спеціалістів з правового забезпечення національної безпеки потребує серйозних змін. Зокрема, необхідно звернути увагу на методику викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах України та практичну підготовку студентів до роботи. Сьогодні сфера безпеки держави вимагає не тільки ретельно підготовленого нормативно-правового забезпечення, а і організації та здійснення належного рівня навчання і виховання студентів з метою формування спеціалістів високої кваліфікації. Також важливо приділити значну увагу формуванню особистості високого рівня свідомості для правового забезпечення сфери національної безпеки. За результатами цього дослідження зроблено висновок, що на сучасному етапі забезпечення національної безпеки держави необхідно приділити увагу підготовці спеціалістів, які зможуть якісно забезпечити формування правового механізму реалізації Стратегії національної безпеки держави. З метою підвищення якості підготовки майбутніх юристів у сфері правового забезпечення національної безпеки держави пропонуємо активно залучати до освітнього процесу юристів, які мають практичний досвід роботи у сфері безпеки держави. У результаті такої співпраці студенти отримають практичний досвід роботи ще в процесі навчання та зуміють підготуватися до своєї практичної юридичної діяльності в процесі розвитку особистості. The article is devoted to the study and substantiation of the training of specialists in the legal provision of national security, in particular, the methods of teaching legal disciplines in higher educational institutions of Ukraine and the practical training of students for work. The article examines the current state and problems of Ukraine's national security. Special attention is paid to the training of specialists in the legal field. It was noted that legal education is being reformed in Ukraine today. In this regard, the direction of training specialists for legal support of national security needs serious changes. In particular, it is necessary to pay attention to the methodology of teaching legal disciplines in higher educational institutions of Ukraine and the practical preparation of students for work. Today, the sphere of state security requires not only carefully prepared regulatory and legal support, but also the organization and implementation of an appropriate level of education and training of students with the aim of forming highly qualified specialists. It is also important to pay considerable attention to the formation of a person with a high level of consciousness for the legal support of the sphere of national security. Based on the results of this study, it was concluded that at the current stage of ensuring the national security of the state, it is necessary to pay attention to the training of specialists who will be able to qualitatively ensure the formation of the legal mechanism for the implementation of the National Security Strategy of the state. In order to improve the quality of training of future lawyers in the field of legal support of the national security of the state, we propose to actively involved in the educational process lawyers who have practical experience in the field of state security. As a result of such cooperation, students will get practical work experience during their studies and will be able to prepare for their practical legal activities in the process of personality development.
Опис
Ключові слова
безпека держави, національна безпека, педагогіка вищої школи, юридична освіта, правовий механізм забезпечення національної безпеки., state security, National security, Pedagogy of high school, legal education, legal mechanism for ensuring national security.
Бібліографічний опис
Сластьоненко О. О. Підготовка спеціалістів для формування правового механізму забезпечення національної безпеки / Сластьоненко О. О. // Правовий часопис Донбасу. – 2022. – № 4 (81) – С. 143–146.
Зібрання