Особливості проведення маркетингових досліджень у роздрібній торгівлі

Анотація
Авторами проаналізовано сучасний стан та тенденції розвиту роздрібного ринку в Україні. Досліджено основні групи методів, які застосовуються при проведенні маркетингових досліджень, а також виокремлено окремі їх види, які доцільно використовувати в сучасних умовах функціонування ринку роздрібної торгівлі в Україні. Виокремлено етапи проведення маркетингових досліджень у роздрібній торгівлі та визначено основні завдання, які необхідно вирішити на кожному з них. Застосування запропонованих заходів дозволить віднайти інноваційні рішення для ознайомлення покупців з новими видами товарів, а також адаптувати специфічні методи проведення маркетингових досліджень до сучасних умов функціонування українського ринку роздрібної торгівлі. Перспективами подальших досліджень можуть стати глибинний аналіз перспектив застосування фінансових технологій обробки великих масивів даних, а також спеціального програмного забезпечення при застосуванні специфічних методів проведення маркетингових досліджень (аудит торговельних точок, аналіз цінової політики у торговельних точках, аналіз структури чеку, таємний покупець, торговельна панель, ABC-аналіз, XYZ-аналіз, крос-аналіз, hall-тести, home-тести та ін.) The current state and trends of retail market development in Ukraine were analyzed by the authors. The main groups of methods that are used in conducting marketing research were investigated, as well as their separate types, which are expedient to be used in the current conditions of functioning of the retail Market in Ukraine. The stages of conducting marketing researches in retail trade are distinguished and the basic tasks which must be solved on each of them are defined. Discussion. The implementation of the proposed measures will help to identify innovative solutions to familiarize customers with new types of products, as well as to adapt specific methods of marketing research to the current conditions of functioning of the global retail market. In addition, the implementation of the proposed measures will allow to develop measures for timely response of the manufacturing companies to the existing requests of the retail market, ensuring the financial stability and solvency of the companies involved in the field of retail trade. Prospects for further research may include in-depth analysis of prospects for the use of large-scale processing financial technologies and development of special software for the application of specific methods of marketing research (point-of-sale audit, point-of-sale price analysis, check structure, mystery shopper, trading panel, ABC-analysis, XYZ-analysis, crossanalysis, hall-tests, home-tests, etc.).
Опис
Ключові слова
маркетингові дослідження, методи маркетингових досліджень, роздрібна торгівля, електронна комерція, marketing research, methods of marketing research, retail, e-commerce.
Бібліографічний опис
Мурована Т. Особливості проведення маркетингових досліджень у роздрібній торгівлі / Т. Мурована, Т. Харченко, Н. Авраменко // Економічний дискурс. – 2019. – Вип. 4. – С. 114–122.
Зібрання