Управління персоналом в умовах цифрової економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економіка та держава
Анотація
Стаття розкриває особливості управління персоналом в умовах цифрової економіки. Мета дослідження розглянути процеси автоматизації, що відбуваються на практиці вітчизняних підприємств у сфері управління персоналом. Під час дослідження проаналізовано тенденції впливу цифровізації на економічні процеси, а також готовність вітчизняного ринку праці до зростання економічної активності держави. У дослідженні показано основні напрями цифровізації управління персоналом, до яких віднесено: добір кадрів, адміністрування персоналу, нарахування заробітної плати та матеріальних винагород, розвиток персоналу, комунікативні процеси, робота з позаштатними працівниками, формування соціально-орієнтованих проєктів. Встановлено, що удосконалення управління персоналу в умовах цифровізації економіки є відповідальністю не тільки бізнесу, але і держави, оскільки вона створює передумови формування кваліфікованого ринку праці. Зазначено, що управління персоналом стає об'єктно-орієнтованим, а організаційна структура стає наскрізною, що дозволяє навіть спеціалістам найнижчої ланки виробництва безпосередньо бачити кінцевий продукт, працювати над його створенням та відчувати свою значимість у процесі. The article reveals the features of personnel management in a digital economy. The purpose of the study is to show the automation processes in the practice of domestic enterprises in the field of personnel management. The article's relevance is formed by the gradual economic transformation to digitalization and the needs of the labor market in qualified personnel. It is shown that by 2030 the projected share of the digital economy will be 65%. At the same time, the economy will require highly qualified personnel in various fields, including information technology. Analysis of the current situation in the labor market shows that most of the labor market is not formed by skilled workers. Therefore, to achieve macroeconomic goals, it is necessary to create skilled workers and personnel management approaches. Personnel management in the digital economy is carried out through the prism of planning, organization, motivation, and control. The most challenging part is personnel planning, as well as recruitment. Today's modern manufacturing enterprise has automated almost all areas of personnel management. The article considers the processes of automation of planning and selection of employees, personnel administration, payroll and remuneration, staff development, communication processes, work with freelancers, and the formation of socially-oriented projects. The most complex method of automation of personnel management is the selection of personnel, which, even in the most developed enterprises, can not be performed automatically. However, the penetration of automation of personnel management processes is growing every year. Modern technology allows you to select and conduct interviews with future professionals in an automated mode. The article also shows that the state is essential in personnel management in the digital economy, which should create the conditions for forming a market for highly qualified personnel. The study's novelty is the systematization of data on the automation of personnel management processes. The practical value lies in using research results to improve management processes in modern enterprises using automation tools.
Опис
Ключові слова
цифрова економіка; HR; управління персоналом; кадрова політика; автоматизація., digital economy; HR; personnel management; personnel policy; automation
Бібліографічний опис
Канцур І. Г. Управління персоналом в умовах цифрової економіки / І. Г. Канцур, О. Є. Кононова, І. А. Хмарська // Економіка та держава. – 2022. – № 2. – С. 103–108.
Зібрання