Нематеріальні активи їх сутність та значення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Oslo, Norway
Анотація
В умовах економіки знань зростає роль нематеріальних активів (наприклад, патенти, ліцензії, авторські права), але слід відзначити, що особливості нематеріальних активів, а також управління ними недостатньо вивчено. Досліджуючі нематеріальні активи окремі науковці дають свої трактування щодо даної категорії. Таким чином, нематеріальні активи – це довгострокові активи підприємства, мають вартість і не мають матеріально-речової форми, законодавчо визнані у вигляді різних прав, що мають цільове призначення, та здатні приносити прибуток. Світова література зазначає, що наявність нематеріальних активів визначає конкурентні переваги окремих підприємств, тому що вони є унікальними і забезпечують ефективність його управлінням. Саме така унікальність визначає інтерес до них і потребує їхнього вивчення. Слід відзначити, що в країнах з розвинутою ринковою економікою спостерігається зростання нематеріальних активів у структурі капіталу підприємств. У національній економіці роль нематеріальних активів не дооцінюється і складає приблизно 3% у загальному обсязі інвестицій. Отже, використання нематеріальних активів в економічному розвитку підприємства, дає йому можливість змінити структуру свого виробничого капіталу, в якому більшу частку будуть складати нематеріальні активи, що призведуть до підвищення вартості продукту, а також до підвищення конкурентоспроможності підприємства в цілому. In the knowledge economy, the role of intangible assets (eg, patents, licenses, copyrights) is growing, but it should be noted that the features of intangible assets, as well as their management are insufficiently studied. Individual scholars research intangible assets give their interpretations of this category. Thus, intangible assets are long-term assets of the enterprise, have value and have no tangible form, legally recognized in the form of various rights that have a purpose and are able to make a profit. The world literature notes that the presence of intangible assets determines the competitive advantages of individual enterprises, because they are unique and ensure the effectiveness of its management. It is this uniqueness that determines the interest in them and requires their study. It should be noted that in countries with developed market economies there is an increase in intangible assets in the capital structure of enterprises. In the national economy, the role of intangible assets is not overestimated and is about 3% of total investment. Thus, the use of intangible assets in the economic development of the enterprise, gives him the opportunity to change the structure of its productive capital, in which most of the intangible assets will increase the value of the product and increase the competitiveness of the enterprise as a whole.
Опис
Ключові слова
інтелектуальний капітал, інтелектуальна діяльність, ділова репутація, нематеріальні активи, людські активи., intellectual capital, intellectual activity, business reputation, intangible assets, human assets.
Бібліографічний опис
Ляшенко Г. П. Нематеріальні активи їх сутність та значення / Г. П. Ляшенко // Trends in the development of practice and science : Abstracts of XV International Scientific and Practical Conference, 28 – 31 December 2021, Oslo, Norway. – Oslo, Norway, 2021 – С. 100–102.
Зібрання