Особливості розробки соціальних проектів в підприємницькій діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В сучасних умовах спостерігається підвищення уваги громадськості до питання розробки соціальних проектів в підприємницькій діяльності, що зумовлено ускладненням суспільних відносин в Україні, викликаних затяжною економічною кризою, пандемією коронавірусу, веденням військових дій, вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб, які потребують значних джерел фінансування. На тлі зазначених проблем загострюються питання економічного і соціального характеру, а саме: зниження рівня реальної заробітної плати, зростання інфляційних процесів, соціальних допомог населенню, фінансування соціальної сфери за залишковим принципом та інше. В зазначених умовах ідея розробки соціальних проектів привернула увагу багатьох практиків, громадських організацій, підприємців, ставши новою ініціативою підприємницького мислення та активізувала соціальні парадигми. In modern conditions, there is an increase in the attention of the public to the issue of developing social projects in business activities, which is due to the complication of social relations in Ukraine caused by the protracted economic crisis, the coronavirus pandemic, the conduct of military operations, and the resolution of the problems of internally displaced persons who need significant sources of funding. Against the background of these problems, issues of an economic and social nature are intensifying, namely: a decrease in the level of real wages, the growth of inflationary processes, social benefits to the population, financing of the social sphere according to the residual principle, and others. Under these conditions, the idea of developing social projects attracted the attention of many practitioners, public organizations, and entrepreneurs, becoming a new initiative of entrepreneurial thinking and activating social paradigms.
Опис
Ключові слова
соціальні проекти, соціальна відповідальність, соціальне проектування, корпорація, франшиза, social projects, social responsibility, social design, corporation, franchise
Бібліографічний опис
Григус О. О. Особливості розробки соціальних проектів в підприємницькій діяльності : кваліфікаційна (дипломна) робота / О. О. Григус ; наук. кер. І. В. Минчинська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 57 с.