Перший Ліонський Собор (26 червня–17 липня 1245 року): внесок в розвиток церковної юрисдикції і судочинства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
KELM (Knowledge, Education, Law, Management).
Анотація
Стаття присвячена аналізу конституцій (постанов) Першого Ліонського Собору 1245 року і внеску соборного законодавства в розвиток церковної юрисдикції і судочинства. Автором констатовано, що Перший Ліонський Собор став відображенням нового етапу боротьби між двома панівними силами середньовічного християнства: папством і імперією. Відзначена жорстка позиція Інокентія IV: папа звільнив усіх підданих імператора від клятви вірності і під загрозою відлучення заборонив їм коритися Фрідріху Штауфену як імператору та королю; понтифік закликав імперських князів-виборників обрати нового імператора. Вказано, що п’ять конституцій містять результати обговорень Собором викладених у листах про скликання та інавгураційній промові питань: церковна реформа (дві конституції), Латинська імперія та держави хрестоносців на Святій землі (потреба у військовій допомозі), татари (військово-оборонні заходи, створення системи оповіщення), хрестовий похід (оголошено про початок та визначено джерела фінансування). Проаналізовано постанови про церковні вибори, про папських легатів, про захист прав сторін у суді, про ексцепції, про рескрипти, про суддів, про папських делегованих суддів («conservatores»), про несумлінних суддів. У декретах розглянуті проблеми захисту духовенства, а також церковного майна від мирян і недобросовісних кліриків, розглядаються питання розподілу бенефіціїв та володіння ними, а також пов'язані з бенефіціями заходи покарання кліриків та судового впливу на них. Автор доходить висновку про важливість соборного законодавства для врегулювання апеляційного судочинства. Підкреслено, що 22 соборні конституції присвячені юридичним питанням – проблемам захисту церковного майна та інтересів кліриків; спрощення, здешевлення та прискорення церковного судочинства; забезпечення сторін кваліфікованою допомогою для захисту їх інтересів у ході судового розгляду; приборкання несумлінних суддів; проведення принципу справедливості у винесенні судових рішень; приводи і порядок застосування церковного відлучення. The article is devoted to the analysis of the constitutions (decrees) of the First Council of Lyons in 1245 and the contribution of council legislation to the development of church jurisdiction and the judiciary. The author stated that the First Council of Lyons became a reflection of a new stage of the struggle between the two dominant forces of medieval Christianity: the papacy and the empire. The tough position of Innocent IV was noted: the pope released all the emperor's subjects from the oath of allegiance and, under threat of excommunication, forbade them to obey Friedrich Staufen as emperor and king; the pontiff called on the imperial prince-electors to elect a new emperor. It is indicated that the five constitutions contain the results of discussions by the Council of urgent issues set out in the convocation letters and the inaugural speech: church reform (two constitutions), the Latin Empire and the Crusader states in the Holy Land (the need for military aid), the Tatars (military defense measures, the creation of a notification system), the crusade (the start was announced and sources of funding were determined). Resolutions on church elections, on papal legates, on protection of the rights of parties in court, on exceptions, on rescripts, on judges, on papal delegated judges ("conservatores"), on dishonest judges have been analyzed. The decrees address the problems of protecting clergy and church property from laymen and unscrupulous clerics, discuss the distribution of benefits and their ownership, as well as benefit-related measures of punishment of clerics and judicial influence on them. The author comes to a conclusion about the importance of council legislation for the regulation of appellate proceedings. It is emphasized that 22 Council constitutions are devoted to legal issues – problems of protection of church property and interests of clerics; simplification, cheapening and acceleration of church proceedings; providing the parties with qualified assistance to protect their interests during the court proceedings; taming dishonest judges; implementation of the principle of justice in making court decisions; reasons and procedure for applying church excommunication.
Опис
Ключові слова
канонічне право, законодавча влада, Інокентій IV, соборне законодавство, Перший Ліонський Собор., Canon Law, Legislature, Innocent IV, Council Legislation, First Council of Lyons.
Бібліографічний опис
Санжаров В. А. Перший Ліонський Собор (26 червня–17 липня 1245 року): внесок в розвиток церковної юрисдикції і судочинства [Електронний ресурс] / В. А. Санжаров // KELM (Knowledge, Education, Law, Management). – 2022. – № 7 (51). – P. 244–249. – Режим доступу : https://doi.org/10.51647/kelm.2022.7.38
Зібрання