Технології врегулювання конфліктів у бізнес-середовищі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі розглянуто технології врегулювання конфліктів, які є ключовим завданням для забезпечення конструктивної взаємодії між особистостями та групами. З’ясовано, що застосування високотехнологічних інструментів та програмних рішень дозволить ефективно виявляти, аналізувати та вирішувати проблеми, що виникають у команді чи між партнерами. Так, використання технологій дозволило ефективно впроваджувати системи медіації, електронного документообігу та аналізу даних, що сприяло раціональному та оперативному вирішенню конфліктів у бізнес-середовищі. Визначено психологічні механізми врегулювання конфліктів в бізнес-середовищі, а саме методи та прийоми, спрямовані на зменшення напруги та досягнення конструктивних вирішень. Доведено, що процес психологічного впливу на працівників передбачає використання різноманітних методів, таких як тренінги з комунікацій, розвиток навичок міжособистісного взаємодії, побудова психологічної безпеки в колективі. Зазначено, що психологічна технологія врегулювання конфліктів виявляється не лише інструментом розв'язання проблем, але й основним елементом стратегічного управління, що сприяє стійкості та успіху бізнес-середовища в сучасному конкурентному світі. На основі отриманих результатів розроблено практичні рекомендації щодо впровадження психологічних технологій врегулювання конфліктів в бізнес-середовищі, що включають створення навчальних програм, підготовку персоналу та розробку стратегій управління конфліктами для підприємств, установ та організацій. The work examines conflict resolution technologies, which are a key task for ensuring constructive interaction between individuals and groups. It was found that the use of high-tech tools and software solutions will allow to effectively identify, analyze and solve problems arising in the team or between partners. Thus, the use of technologies made it possible to effectively implement systems of mediation, electronic document flow and data analysis, which contributed to the rational and prompt resolution of conflicts in the business environment. Psychological mechanisms of conflict resolution in the business environment are defined, namely methods and techniques aimed at reducing tension and achieving constructive solutions. It has been proven that the process of psychological influence on employees involves the use of various methods, such as communication trainings, the development of interpersonal interaction skills, and the creation of psychological safety in the team. It is noted that the psychological technology of conflict resolution turns out to be not only a tool for solving problems, but also the main element of strategic management, which contributes to the stability and success of the business environment in the modern competitive world. On the basis of the obtained results, practical recommendations were developed for the implementation of psychological conflict resolution technologies in the business environment, which include the creation of educational programs, personnel training, and the development of conflict management strategies for enterprises, institutions, and organizations.
Опис
Ключові слова
конфліктологія, психологічні технології, бізнес-середовище, взаємодія, ефективність, conflictology, psychological technologies, business environment, interaction, efficiency
Бібліографічний опис
Вавілкіна Л. А. Технології врегулювання конфліктів у бізнес-середовищі : кваліфікаційна робота / Л. А. Вавілкіна ; наук. кер. С. О. Дєніжна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій спорту та реабілітації, Каф. психології, педагогіки та суспільних дисциплін. Ірпінь, 2024. 99 с.