Бойовий хортинг і методика викладання у закладах вищої освіти

Анотація
У статті подано аналіз методики щодо організації занять з бойового хортингу у закладах вищої освіти. В організації фізичного виховання студентів засобами бойового хортингу є проблеми, пов’язані з методикою викладання, кількістю годин із фізичного виховання студентів для розв’язання завдань тренування, оздоровлення та фізичної підготовленості, мотивацією до занять фізичною культурою і спортом студентської молоді, рівнем культури ставлення до власного здоров’я. Рішення проблем убачається в збільшенні рухової активності студентів за допомогою впровадження інноваційних технологій і методик занять з бойового хортингу в навчальний процес, переобладнанні приміщень закладів для занять пріоритетними та доступними видами спорту та рухової активності, у розробці оригінальної навчально-методичної літератури для підвищення грамотності та обізнаності студента з питань бойового хортингу, здоров’я, загальної фізичної культури. Мета – реалізація уявлення студентів про методику викладання бойового хортингу у закладах вищої освіти. Розглянуто особливості роботи тренера-викладача бойового хортингу; проаналізовано нормативно-правові документи, на яких базується специфіка викладання та документи, які відображають новітні тенденції з фізичного виховання бойового хортингу для студентів закладів вищої освіти; ознайомлено з програмою фізичного виховання студентів у процесі занять бойовим хортингом у закладах вищої освіти; надано характеристику особливостей роботи викладача фізичного виховання; ознайомлено з правами та обов’язками тренерів і спортсменів бойового хортингу; надано уявлення про зміст та організацію професійно-педагогічної освіти з бойового хортингу у закладах вищої освіти. The article presents an analysis of the methodology for organizing combat horting classes in higher education institutions. In the organization of physical education of students the means of combat horting are problems related to teaching methods, the number of hours of physical education of students to solve problems of training, rehabilitation and physical fitness, motivation to engage in physical culture and sports students, the level of culture own health. The solution is seen in increasing the motor activity of students through the introduction of innovative technologies and methods of combat horting in the educational process, re-equipment of facilities for priority and affordable sports and physical activity, in the development of original educational literature to increase literacy and awareness. on combat horting, health, general physical culture. The purpose is to realize students' ideas about the methods of teaching combat horting in higher education institutions. Features of work of the trainer-teacher of combat horting are considered; normative-legal documents are analyzed, on which the specifics of teaching are based and documents that reflect the latest trends in physical education of combat horting for students of higher education institutions; acquainted with the program of physical education of students in the process of combat horting in higher education institutions; the characteristic of features of work of the teacher of physical education is given; acquainted with the rights and responsibilities of coaches and athletes of combat horting; an idea of the content and organization of professional and pedagogical education in combat horting in higher education institutions is given.
Опис
Ключові слова
бойовий хортинг, заклад, тренування, методика викладання, заняття, фізична культура, основи здоров’я, фізичне виховання молоді, вища освіта, здоровий спосіб життя, бойове мистецтво, національний вид спорту, духовне виховання, фізичні вправи, програма підготовки, combat horting, institution, training, teaching methods, classes, physical culture, basics of health, physical education of youth, higher education, healthy lifestyle, martial arts, national sport, spiritual education, physical exercises, training program
Бібліографічний опис
Гарбовський Л. А. Бойовий хортинг і методика викладання у закладах вищої освіти / Л. А. Гарбовський, Е. А. Єрьоменко, В. Л. Грищук, // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 155–173.
Зібрання